تاثیرات فرهنگی شیعه در آسیای جنوب شرقی غیرقابل انکار است

تاثیرات فرهنگی شیعه در آسیای جنوب شرقی غیرقابل انکار است


برخی معتقدند که تشیع حوزه تاثیرگذاری اصلی آن در بخش حکومت‌ها و اندیشه‌های اصلی بوده است و عمده ظهور و بروز آن در ساختارهای سیاسی و حکومتی بوده است.‌

یکی از محققان علوم اسلامی گفت: تاثیرات فرهنگی شیعه در آسیای جنوب شرقی غیرقابل انکار است و این قابلیت و سنت‌ها می‌تواند به ظرفیتی برای تقریب اهل سنت و تشیع تبدیل شود.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، محمدعلی ربانی عصر امروز در کمیسیون‌ مطالعات منطقه ای این کنگره، در تبیین نقش شیعه در پیدایش و گسترش فرهنگ اسلامی در اندونزی با اشاره به تاثیرات تشیع در اندونزی اظهار کرد: برخی معتقدند که تشیع حوزه تاثیرگذاری اصلی آن در بخش حکومت‌ها و اندیشه‌های اصلی بوده است و عمده ظهور و بروز آن در ساختارهای سیاسی و حکومتی بوده است.

وی اضافه کرد: گروهی نیز معتقدند حوزه اثرگذاری اصلی تشیع در عرفان و تصوف است و گروهی نیز اعتقاد دارند که شیعه تاثیر فرهنگی غالب دارد و می‌گویند که آن وجهی از تشیع در منطقه تاثیرگذار بود که از قالب فرهنگ در منطقه اثر گذاشت.

این محقق اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگزاران شیعی در حکومت‌های منطقه حضور داشته‌اند تصریح کرد: تاثیری که اندیشه‌های سیاسی و نظام درباری تشیع در ایران بر حکومت‌های منطقه داشته و نقشی که شیعیان در حکومت‌ها داشته‌اند در منابع تاریخی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: تاثیرات فرهنگی شیعه در آسیای جنوب شرقی غیرقابل انکار است و این قابلیت و سنت‌ها می‌تواند به ظرفیتی برای تقریب اهل سنت و تشیع تبدیل شود.

captcha