Halqa irfanını yaxşı tanıyaq (IV FƏSİL)

Bu firqənin təlimlərində yer alanlar elmi yükü olmayan ifadələrdir; heç bir əqli və nəqli istinadları olmaması və təxəyyülün məhsulu olması ilə yanaşı, Qurani-kərimin ayələrilə də aşkar ziddiyyətdədir.