Halqa irfanını yaxşı tanıyaq (IV FƏSİL)

Bu firqənin təlimlərində yer alanlar elmi yükü olmayan ifadələrdir; heç bir əqli və nəqli istinadları olmaması və təxəyyülün məhsulu olması ilə yanaşı, Qurani-kərimin ayələrilə də aşkar ziddiyyətdədir.

Halqa irfanını yaxşı tanıyaq (III FƏSİL)

Politeizmə tutulmuş (şirklə qarışıq) sözlər

Halqa irfanını daha yaxşı tanıyaq (II FƏSİL)

Halqa irfanı deyir: Adəm cənnətdə savadsız idi və qadağan edilmiş ağacın meyvəsini yeməklə oradan kənarlaşdırıldı və agahlıq cənnətinə doğru yola düşdü. Şeytan da bu yolda ona dəstək oldu.