وظيفه کسي که ذکر رکوع را قبل از آرامش بدن گفته

اگر نمازگزار قبل از خم شدن به اندازه رکوع ذکر بگوید حکم نماز چیست؟

لزوم آرام بودن بدن هنگام ذکر رکوع

اگر هنگام ذکر رکوع بدن حرکت کند حکم نماز چیست؟

ذکر رکوع

در رکوع چه ذکری باید گفته شود و چند مرتبه باید تکرار شود؟

ذکر یا حی یا قیوم به جای بحول الله

آیا ذکر یا حی یا قیوم را می توان به جای ذکر بحول الله و قوته اقوم و اقعد ذکر کرد؟

اضافه کردن عبارت "و ارکع و اسجد" در ادامه ذکر بحول الله

آیا حضرتعالی دو ذکر اخیر " و ارکع و اسجد " را در ادامه ذکر بحوال الله .... ، مستحب میدانید؟ با توجه به اینکه غالبا گفته نمیشود؟

گفتن ذکر بحول الله و قوته ... در حال حرکت

آیا ذکر بحول الله و قوته ... باید در حال حرکت گفته شود یا این که در حال ایستاده نیز می تواند بگوید؟

لزوم آرمش بدن هنگام گفتن اذکار

حرکت کردن بدن در هنگام ذکر های واجب و مستحب معین چه حکمی دارد؟

فراموش کردن تعداد اذکار قنوت نماز وتر

وظیفه نمازگزار در هنگام فراموش نمودن تعداد چهل مومن یا هفتاد استغفار در قنوت نافله وتر چیست؟

بلند گفتن ذکر در نماز برای فهماندن چیزی به دیگری

اگر جمله‏ اى را مانند «اللَّهُ اكْبَرُ» با صدای بلند بگوید تا چیزی را به فردی بفهمان ، نمازش صحیح است؟