حکم تظاهرات آرام بر علیه سیاست حاکم ظالم

آیا تظاهرات آرام بر علیه سیاست حاکم ظالمى که وظیفه اش حکومت دینى است، جایز مى باشد؟ با توجّه به این که روشهاى دیگر اعتراض مفید نبوده، و این روش نیز ممکن است خطر قتل به همراه داشته باشد. آیا این عمل نوعى جهاد دفاعى محسوب مى شود؟