صیانت از گنجینه دفاع مقدس

دفاع مقدس تجربه گرانبهایی است

سردار دلها، قهرمان همیشه جاودان

نام و راه سردار سلیمانی در تاریخ اسلام و جهان جاودانه خواهد ماند