حکم روزه در صورت انتساب دروغ به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله بدون قصد جدی

آیا دروغ بستن بخدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله به شوخی مبطل روزه است؟

نقل خبری که راست یا دروغ بودن آن معلوم نیست

اگر فرد روزه دار بخواهد حدیثی را نقل کند اما صحیح یا دروغ بودن آن را نمی داند، تکلیف او چیست؟

خرید لباس نمازگزار با پول کسب شده از طریق دروغ

اگر لباسی با پول کسب شده از طریق دروغ خریداری شود، به طور مثال اگر فرزند پولی را به نیت دروغ از پدرش بگیرد و خرج کار دیگری مانند خرید لباس کند، نماز در این لباس چه حکمی دارد؟

راه احراز عدالت مجدد کسی که گناهی مرتکب شده

هرگاه شخصى در يكى دو مورد دروغ گفته يا غيبت نموده، آيا عدالتش ساقط مىشود؟ براى احراز عدالت مجدّد بايد يقين كنيم كه توبه كرده است؟