صحت عبادات سابق فرد مستبصر

اگر کسی از اهل سنت یا اهل حق و مانند آن به مذهب شیعه گرایش پیدا کند، باید نماز و روزه های گذشته را قضا نماید؟

قضای نماز و روزه های زمان ارتداد

آیا شخص مرتد بعد از توبه باید نماز و روزه ی زمان ارتداد را قضا نماید؟

نماز و روزه در قطبین

افرادی که در قطب شمال یا جنوب زندگی می کنند که شب و روز آن طولانی است، اوقات نماز خود را چگونه محاسبه نمایند؟

همزمان شدن روزى که نذر کرده روزه بگيرد با عيد فطر يا قربان

کسی که نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد چنانچه آن روز مصادف با عید قربان و یا عید فطر شود وظیفه اش چیست؟

نذر روزه با احتمال عدم توانایی

شخصي مسن نذر کرده هر سال ماه رجب روزه بگيرد و در صورت بيماري پول بده عوضش بگيرن اينگونه نذر صحيح است؟ عمل نکند کفاره دارد؟

نذر روزه در روز عاشوراء

با توجّه به آنچه در مورد نذر فرموده ايد که مورد نذر باید رجحان شرعی داشته باشد، نذر روزه در عاشورا چه حکمي دارد؟

روزه ایام لکه بینی قبل از عادت ماهانه

خانمی که قبل از عادت ماهیانه یکی دو روز لکه زرد رنگ می بیند سپس پاک میشود و دوباره تکرار می گردد حکم بر پاکی فرموده اید و این حالت را استحاضه قلیله بیان نموده اید. با توجه به اینکه این حالت در ایام رمضان نیز اتفاق میافتد و پس از دو سه روز نشانه های حیض ظاهر می گردد آن ایام ابتدایی روزه چه حکمی دارد و اگر کسی نماز و روزه را انجام داده باشد آیا روزه قضا دارد؟

نماز و روزه زنی که با دارو عادت می شود

من زنی هستم بیست و هفت ساله که مدت چهار سال یائسه شده ام و با دارو عادت می شوم. می خواستم بدانم با این شرایط حکم حیض است یا استحاضه و حکم نماز و روزه من چیست؟ اگر با شرایط بالا بلافاصله یا در حین نزدیکی خون ببینم حکم چیست؟