روزه اعتکاف

آیا برای صحت اعتکاف، باید فقط روزه مخصوص اعتکاف گرفته شود؟

لزوم روزه داری در صحت اعتکاف

آیا اعتکاف بدون روزه داری محقق می شود؟

تکلیف واجبات مرتدی که توبه کرده

اگر کسی از دین اسلام خارج شد یعنی کافر شد، دوباره مسلمان شد باید چکار کند؟

حکم نماز و روزه در سفر اوّل دانشجویان

نماز و روزه دانشجویانی که برای اوّلین بار به شهر محل تحصیل خود می روند و کمتر از ده روز اقامت دارند، چه حکمی دارد؟

محصلینی که فاصله محل تحصیل تا محل سکونتشان هشت فرسخ یا بیشتر باشد

نماز و روزه دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل از محل سکونت آن ها هشت فرسخ (43کیلومتر) فاصله دارد چه حکمی دارد؟

نماز کسی که سفر مقدمه شغل او است

شخصی که مسافرت مقدمه شغل او می باشد مانند معلّم ، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

حکم نماز و روزه در وطن نامزد

اگر زنی به عقد دائم مردی در شهری دور درآید؛ قبل از آغاز زندگى مشترک، شهر شوهر وطن زن محسوب مى شود؟

نماز و روزه سرباز در دوره آموزشی و خدمت

نماز و روزه سرباز در محل خدمت و مسیر رفت و آمد در دوره آموزشی و خدمت چگونه است؟

اجیر شدن برای نماز میت اهل سنت

آیا می توان برای نماز و روزه اهل سنت اجیر شد؟

بجا آوردن نافله های ظهر و عصر و عشا در محلی که قصد اقامه ده روز کرده

آیا در جایی که قصد ده روز می کنیم، می توانیم نماز های مستحبی و یا روزه هم بجا آوریم؟

حکم نماز و روزه کسی که قصد اقامت ده روز کرده و بعدا منصرف شود

اگر مسافر در محلّی قصد اقامت ده روز نماید و بعد از آن منصرف شود، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

آشامیدن آب در اثناء نماز وتر در تنگی وقت روزه

آیا خوردن و آشامیدن در نماز وتر برای کسی که می خواهد روزه بگیرد، جایز است؟

نائب گرفتن از اموال میت

آیا می توان از اموال خود میت برای او نائب گرفت تا نماز و روزه ی قضا برای او به جا آورد؟

معین بودن منوب عنه

آیا در نماز و روزه ی استیجاری باید زمان نیت کردن منوب عنه را مشخص باشد؟

واگذاری نماز استیجاری به فرد دیگر

آیا شخص نائب می تواند نماز یا روزه ی را که گرفته است به دیگری واگذار نماید یا شریکی به جا آورند؟

فوت نائب (اجیر شده)

چنانچه نائب قبل از اتمام نماز و روزه ی قضای میت،از دنیا برود،چگونه باید عمل نمود و ورثه چه وظیفه ای دارند؟

تخلف اجیر در نماز و روزه استیجاری

تکلیف اجیری که مطابق قرار داد عمل نکرده است برای نماز و روزه استیجاری چیست؟

نائب شدن شخصی که خود نماز و روزه قضا دارد

حکم نماز و روزه نیابتی کسیکه خود نماز و روزه قضا دارد چیست؟

پدری که وصیت کرده نماز قضا نمی خواهد

چنانچه والدینی نماز و روزه ی قضا داشته باشند اما وصیت کرده باشند که لازم نیست برای آنها نماز و روزه به جا آورند، در این صورت وظیفه ی پسر بزرگ چه می باشد؟

اجیر گرفتن پسر بزرگ

آیا پسر بزرگ می تواند برای نماز و روزه ی قضای والدین اجیر بگیرد؟ آیا پول نماز و روزه ها را از سهم خود بدهد یا از اصل مال کم کند؟

زیاد بودن قضای نماز والدین

اگر نماز و روزه قضاى پدر و مادر زیاد باشد، وظیفه فرزندان چیست؟

قضای نماز و روزه والدین بر عهده جنین

نمازهای قضای پدر بر جنینی که بعد از فوت پدر بدنیا می آید واجب است؟

تکلیف فرزند نامشروع نسبت به قضای نماز والدین

آيا بر پسرى كه حلال زاده نيست، واجب است قضاى نماز و روزه پدر را به جا آورد؟

پسر بزرگ از اهل سنت باشد

اگر پسر بزرگ میت سنی باشد پسر دیگر میت وظیفه ای نسبت به قضای نماز و روزه های میت دارد؟

نابالغ یا دیوانه بودن پسر بزرگ

اگر هنگام فوت والدین پسر بزرگ هنوز به سن تکلیف نرسیده باشد یا دیوانه باشد،وظیفه ی او چه می باشد؟ آیا فرزندان دیگر وظیفه ای دارند؟

معلوم نبودن پسر بزرگ

والدینی دارای فرزند دو قلو هستند، دو سؤال مطرح است : الف :کدام یک از آنها پسر بزرگ می باشد و باید نماز و روزه والدین خود را به جا آورد؟ ب : اگر همزمان باشند یا تاریخ تولد آنها معلوم نباشد که کدام بزرگتر هستند، وظیفه ی آنها نسبت به قضا کردن چه می باشد؟

عمل کردن پسر بزرگ به فتوای مرجع تقلید خود

آیا پسر بزرگ در به جا آوردن نماز و روزه ی قضای والدین خود باید طبق فتوای مجتهد آنها عمل نماید یا باید طبق فتوای مجتهد خود عمل نماید؟

وظیفه ی پسر بزرگ در صورت داشتن نماز و روزه ی قضا

اگر پسر بزرگ خودش نماز و روزه ی قضا داشته باشد و هم چنین نماز و قضای والدین بر او واجب شده باشد، باید کدام را اول به جا آورد؟

وظیفه ی پسر بزرگ در صورت عدم آگاهی از نماز قضای والدین

در بعضی از موارد پسر بزرگ نمی داند که آیا پدر و مادر او نماز یا روزه ی قضا داشته اند یا نه، در این گونه موارد وظیفه ی او چه می باشد؟

وجوب نماز قضای والدین بر پسر بزرگ

پسر بزرگ در مقابل نماز و روزه ای که از پدر و مادر او قضا شده است،چه وظیفه ای دارد؟