گزارش رویت هلال ماه مبارک رمضان

گزارش رویت هلال ماه مبارک رمضان


روز پنجشنبه مورخه 1397/02/27 اولین روز ماه مبارک رمضان است‌

با توجه به شهادت گروهی از افراد مورد اعتماد در نقاط مختلف کشور که با چشم عادی (غیر مسلح) رویت هلال کرده اند؛ روز پنجشنبه مورخه 1397/02/27 اولین روز ماه مبارک رمضان بطور قطع ثابت گردیده است.

captcha