لزوم معرفی آثار علمی شیعه

لزوم معرفی آثار علمی شیعه


برگزاری چنین کنگره هایی موجب می شود تا علوم اسلامی به درستی در اختیار مردم قرار گرفته و آنها بتوانند از آن استفاده کنند.‌

اندیشمند اسلامی کشور تایلند بر لزوم معرفی آثار علمی شیعه به جهانیان تاکید کرد.

اندیشمند اسلامی کشور تایلند با اشاره به برگزاری کنگره نقش شیعه بیان داشت: همانگونه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودند، سال هاست که آثار علمی شیعه و کتب آنها مخفی مانده و دشمنان اجازه ندادند که این آثار نمایان شود که برگزاری این کنگره در نمایان کردن این امر مهم است.

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، صالح قاسمی از اندیشمندان کشور تایلند با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: برگزاری چنین کنگره هایی موجب می شود تا علوم اسلامی به درستی در اختیار مردم قرار گرفته و آنها بتوانند از آن استفاده کنند.

وی بیان داشت: همانگونه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودند، سال هاست آثار علمی شیعه و کتب آنها مخفی مانده و دشمنان اجازه ندادند که این آثار نمایان شود که برگزاری این کنگره در نمایان کردن این امر مهم است.

این اندیشمند اسلامی کشور تایلند ابراز داشت: علمای دیگر کشورها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و با توجه به اینکه شاهد نزول جایگاه عربستان هستیم، باید علمای جهان اسلام از این موقعیت استفاده کرده و در گسترش علوم اسلامی بکوشند.

captcha