اینکه می گوییم اجناس داخلی استفاده کنیم منظور جنس بی کیفیت نیست

اینکه می گوییم اجناس داخلی استفاده کنیم منظور جنس بی کیفیت نیست بلکه باید کمک کنیم مشکلات حل شود و کیفیت تولید داخل نیز بالا برود

کیفیت؛ فدای کمیت!

استاندارد سازی و رعایت آن، کیفیت بخشی به کالاهاست؛ نباید هرگز کیفیت را فدای کمیت کنیم

بازخوانی الزامات و چالش های «رونق تولید» در بیانات معظم له در سال 1397

شبیخون قاچاق کالا به تولیدات داخلی/ رونق تولید و دوگانه کیفیت و رقابت پذیری/حمایت بانک ها از تولید ملی؛ صوری یا واقعی؟/ قحطی ‌وام ‌تولیدی‌ها با رباخواری بانک‌ها /نقدینگی سرگردان؛ آفت تولید/ سنگینی هزینه های دولت بر شانه های نحیف تولید/ خصولتی ها؛ بلای جان تولید/ تقویت نقش تعاون در حوزه تولید/ رونق تولید در گام دوم انقلاب/ تصدی گری بانک ها؛ مانع جدی بر سر راه تولید ملی/ دولت بخش تولید را دریابد/ بانک‌ کاسب؛ تولید ورشکسته/ واحدهای تولیدی؛ زیر بار مالیات‌های سنگین/ سرطان نوسانات ارزی بر پیکرۀ تولید/ تأسف خوردن کافی نیست؛ نوشداروی دولت پس از مرگ تولید/ خام فروشی؛ بلای جان تولید/ پای درد و دل تولیدگننگان بنشینید

کیفیت تحقق عمل به نذر در نامگذاری کودک

اگر در گوش نوازد اسمش را فاطمه بگذارند ولی در شناسنامه اش محدثه بگیرند نذرش را ادا کرده است؟آیا باید نام شناسنامه را تغییر بدهد؟

کیفیت عمل به نذر در حیوانی که یک سوم آن نذر شده

اگر یک سوم گاوی را نذر کنی وآن گاو را بفروشی پول نذری را میتوان دوباره ب گوساله داد تا مدتی وسودش را نصف کنیم؟

کیفیت اقامه نماز جماعت

چگونگی بر پایی نمازجماعت را بیان فرمائید؟