تفسیر ادبی عرفانی قرآن از خواجه عبدالله انصاری

نظر معظم له درباره تفسیر ادبی عرفانی قرآن از خواجه عبدالله انصاری چیست؟

حکم بیان احکام و تفسیر بین دو نماز توسط امام جماعت

اگردرنمازجماعت پیشنماز بین نماز تفسیرقرآن بگوید و به این دلیل کسبه و افرادی که عجله دارند و دوست دارند نماز را به جماعت بخوانند نتوانند در جماعت شرکت کنند، جایز است؟