رجوع در حکم وطن بعد از تقلید کردن از معظم له

دانشجویانی که مقلد مقام معظم رهبری هستند ولی با اجازه از دفتر ایشان در مورد احکام وطن از حضرتعالی تقلید می کنند مجازند در این موارد مجددا به نظر مرجعشان عمل کنند؟

تطبیق عمل با فتوای مجتهد بعد از انجام آن

آیا انسان در مورد کاری که مسئله را نمی داند ولی آن را ندانسته انجام داده است و سپس متوجه شده کاری که او انجام داده بنابراحتیاط واجب بوده و او درست خلاف آن را انجام داده است؛ آیا می تواند پس از آن که کار انجام شده به مرجع دیگری که در آن مورد اجازه داده است، رجوع کند یا خیر؟

منظور از عبارت "خالی از اشکال نیست"

منظور مرجع تقلید در مسئله، از بیان کردن «خالی از اشکال نیست»، چیست؟