انتشار چهل و چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند چهل و چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (شهریور 98) منتشر شد

حکمت اجتماعی حجاب از منظر معظم له

اهمیت و ضرورت بحث از حکمت اجتماعی حجاب/ حجاب؛ تکلیف شخصی یا الزام اجتماعی؟/ نقش حجاب در تحکیم بنیان خانواده/ الزام حکومتی حجاب در سایۀ ضرورت حفظ نظام/ حجاب و امنیت اجتماعی/ سخنان رئیس جمهور درباره حجاب زننده بود

تکلیف پول جمع آوری شده توسط هیئتی که منحل شده

درهیتهای مذهبی جهت صلوات فرستادن به اموات پول می دهند بدون اینکه بگویندکجا خرج شود هیئتی سالهاست که از بین رفته است تکلیف پول جمع شده چیست وکجا باید صرف شود؟

تکلیف اقوام در صورت مشکل روانی داشتن زن و شوهر نسبت به فرزندان آنها

برادر من مشکل شخصیتی دارد و با زنی ازدواج کرده است که او هم مشکل روانی شدید دارد، آنها بصورت ناخواسته بچه دارشده اند و بچه خود را به فرد دیگر فروخته اند، بعد از آن بچه ،دوتا بچه دیگر هم دارند که در شرایط نامناسبی بزرگ میشوند: اولا میخواهم بدانم در این زمینه حدیثی یا روایتی هست و چقدر این کار آنها گناه دارد؟ ثانیا : ما با آنها چه کار کنیم؛ آیا ما وظیفه داریم بچه فروخته شده را پیدا کنیم و این دوتا بچه ی دیگر را از آنها بگیریم؟ چون روانپزشک گفت می توانید باتوجه به مشکل روانی آنها بچه ها رو از آنها بگیریم؟

تکلیف هدیه در ضمن عقد که بین مرجع مرد و زن در بطلان عقد تفاوت است

خانمی مطلقه هستم و مقلد معظم له .. یک بار حیض دیده بودم که با اجازه کتبی از معظم له و رجوع به آقای شبیری در مورد حیض و ازدواج موقت در سال 93 با آقایی در دفترخانه ای رسمی ، ازدواج موقت کردم .. او به عنوان هدیه دو دانگ خانه ای را به نامم زد تا در آن با او زندگی کنم و ماشینی هم برایم خرید .. بعد از مدتی مشخص شد که از نظر مرجع او (آقای وحید) من در عده بوده ام و عقد او با من باطل بوده و ازدواجمان حرام شده است ، لذا رابطه ما هم بهم خورد و ایشان تقاضای اموال خود را کرد و آنها را ازمن پس گرفت !! لذا بفرمائید تکلیف چیست .؟ من که با اجازه مرجعم به دیگری رجوع کرده بودم و ازدواجم صحیح بوده ، دو دانگ خانه و ماشین که به نام من شده بود مال شرعی من است یا او ..؟ حق با کیست ؟

تکلیف زن در صورت فوت پیرمرد بعد از رابطه جنسی بعد ازدواج

اگر زنی با مردی که دارای کهولت سن میباشد ازدواج کند و بعد از برقراری رابطه جنسی منجر به فوت زوج گردد زوجه با استناد به احکام فقه شیعی چه حکمی خواهد داشت ؟

تکلیف مهریه ای که حفظ قرآن بود در صورت عمل نکردن یا فوت

اگرکسی درمهریه قبول کند که حافظ کل قرآن باشد با فرض اینکه فایده ای از اینکار عاید زن می شود و مهریه صحیح است و بعدازازدواج حفظ نکند یا در صورت فوت مرد و یا زن و یا در جاهایی که مرد ملزم به پرداخت نصف مهریه است چگونه خواهد بود؟

تکلیف مهریه و ازدواج در صورت دروغ گفتن به داشتن بکارت

من قبل از ازدواجم با يکى ديگر نامزد بودم ولى خانوادها مانع ازدواج شدند اما من زن بودم ولی به هيچکس نگفتم چون ميترسيدم تا اينکه باکسى که دارم زندگى ميکنم آشنا شدم ولى هيچى به او نگفتم تا اينکه نامزد شديم فريبش دادم گفتم کار خودت است و حالا زندگى خوبى دارم دوتا دختر دارم، آیا با توجه به این دروغ و تدلیس عقدمان صحیح است و می توانم مهریه بگیرم؟