عبادت بدون معرفت فایده ای ندارد / قرآن کریم سرچشمه معرفت است

امیرمؤمنان(علیه السلام) می فرماید مؤمن قرآن را همراه با تدبر می خواند و درمان درد خود را از قرآن کریم می گیرد، مؤمنان وقتی به آیه ای می رسند که پاداش پرهیزکاران را بیان می کند خوشحال شده و دارای شوق می شوند و وقتی به آیاتی مراجعه می کنند که درباره عذاب بدکاران و سرنوشت آن ها است گوش دل را به آیه می دهند و احساس می کنند که صدای غرش آتش جهنم را می شنوند.