حکم زکات فطره افراد در اردو های چند روزه

در مسافرت اردویی مانند اردوی چهل روزه به مشهد مقدس در ماه رمضان، فطریه بر عهده مسئول اردو است؟

حکم زکات فطره در صورت افطاری دادن فقیر

اگر کسی هر شب به فقیری افطاری دهد آیا باید فطریه آنها را بپردازد؟

حکم زکات فطره روحانیّون مُبلِّغ

زکات فطره روحانیّون در ماه مبارک رمضان، که جهت تبلیغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مى کنند، و غالباً در منزل یکى از اهالى محل سکونت دارند، و لکن هر شب براى افطارى به منزل اشخاص دعوت مى شوند، بر عهده کیست؟

حکم زکات فطره در صورت اختلاف نظر مرجع تقلید میزبان و میهمان

هرگاه میزبان مقلّد حضرتعالى باشد، که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر عهده میزبان نمى داند، و میهمان مقلّد مرجعى باشد که فطریّه چنان شخصى را بر عهده میزبان مى داند، تکلیف فطریّه میهمان چیست؟ همچنین حکم مسأله در صورت عکس فرض بیان شده چه می باشد؟

حکم زکات فطره کسی که قبل از غروب نان خور ديگري شود

زکات فطره کسی که قبل از غروب آفتاب نانخور دیگری گردد بر عهده کیست؟

زکات فطره مهمان یک شبه

آیا زکات فطره مهمان بر عهده صاحبخانه است؟

حکم پرداخت زکات فطره به طلبکاران شخص فقیر

اگر شخصی به واسطه ورشکستگی و بدهکاری فقیر شود آیا می توان زکات فطره را مستقیماً بابت بدهی او به شخص طلبکار داد یا باید حتماً به دست فقیر برسد؟

جواز مصرف زکات فطره در غیر غذا

آیا فقیر می تواند زکات فطره را در غیر مورد غذا مصرف کند؟

جواز مصرف زکات فطره برای آزادی زندانیان فقیر

مصرف زکات فطره برای آزادى افراد فقیرى که بر اثر اشتباهاتى در زندان به سر مى برند، چه حکمى دارد؟

حکم پرداخت زکات فطره به اقوام فقیر

آیا می توان زکات فطره را به اقوام فقیر مانند برادر و خواهر داد؟

حکم مصرف زکات فطریه در غیر مورد فقرا

آیا می توان زکات فطریه را برای غیر فقیر که منافع آن به فقرا برسد مصرف کرد؟

جواز وکالت پرداخت فطریه در شهر دیگر

آیا انسان می تواند به فردی در شهر دیگر وکالت بدهد که زکات فطره را از مال خویش بپردازد تا او بعداً به او بدهد؟

حکم پرداخت زکات فطره به کمیته امداد

پرداخت زکات فطره به کمیته امداد چه حکمی دارد؟

عدم جواز پرداخت فطره غیر سادات به سادات

آیا می توان زکات فطره غیر سادات را به سادات داد؟

حکم زکات فطره جنین

آیا باید برای جنین در شکم مادر (چه قبل از دمیده شدن روح یا بعد از آن ) زکات فطره پرداخت نمود؟

مستحبّات پرداخت زکات فطره

در پرداخت زکات فطره، مقدم داشتن چه کسانی مستحبّ می باشد؟

حکم زکات فطره کسی که روز آخر ماه فوت کند

زکات فطره کسی که روز آخر ماه مبارک رمضان فوت کند چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟

زکات فطره دانشجویان خوابگاهی

زکات فطره دانشجویان خوابگاهی داخل و خارج کشور که در دانشگاه ها تغذیه مى شوند؛ بر عهده چه کسی است؟

زکات فطره ی سربازان

زکات فطره سرباز به عهده کیست؟

حکم زکات فطره کسی که در هنگام غروب بی هوش باشد

اگر شخصى هنگام غروب شب عیدفطر بیهوش باشد آیا زکات فطره از او ساقط است؟

حکم زکات فطره طفل شير خوار

زکات فطره طفل شیر خوار به عهده کیست؟

حکم زکات فطره زن در صورت عدم دریافت نفقه از شوهر

زکات فطره زنی که شوهرش نفقه او را نمی دهد بر عهده کیست؟

حکم فطریّه در صورت رفع موانع آن قبل یا بعد از غروب

اگر کسی قبل یا بعد از غروب آفتاب، بالغ یا غنی شود زکات فطره بر او واجب می باشد؟

شرایط وجوب زکات فطره

زکات فطره به چه شرایطی واجب می گردد؟

میزان زکات فطره قابل پرداخت به فقیر

چه مقدار می توان به فقیر زکات فطره پرداخت؟

استحباب پرداخت زکات فطره توسط فقير

پرداخت زکات فطره توسط شخص فقیر چه حکمی دارد؟

وقت اداى زكات فطره

وقت پرداختن زکات فطریه چه زمانی است؟

خمس مازاد زکات فطره و کفارات و صدقه

آیا به پولی که از راه زکات فطره یا کفارات و صدقه و رد مظالم جمع شود خمس تعلق می گیرد؟