اجازه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی برای صرف نیمی از سهم امام برای نیازمندان

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی، اجازه صرف نیمی از سهم امام برای نیازمندان را صادر کردند

فلسفه دادن سهم سادات به سادات فقیر

فلسفه پرداخت سهم سادات به سادات فقیر چه می باشد؟

جواز پرداخت سهم سادات سال آینده با اجازه حاکم شرع

اگر شخصى از سیدّ فقیرى طلبى داشته باشد، می تواند سهم ساداتى که سال آینده بر ذمّه او مى آید را بابت طلب خود محاسبه نماید؟

پرداخت سهم سادات از مالِ متعلّق خمس يا پول رايج

آیا افراد باید سهم سادات را از مالی که متعلّق خمس شده است بپردازند؟

حکم تصرّف سیّد غنی در مال مشکوک به سهم سادات

هرگاه مالى به سیّد غنى برسد که معلوم نیست از سهم سادات یا غیر آن می باشد تکلیف او چیست؟

اگر سهم سادات بيشتر یا کمتر از نياز سادات باشد

چنانچه سهم سادات بیشتر یا کمتر از نیاز سادات فقیر باشد تکلیف چه می باشد؟

ايجاد سرمايه براى سادات فقير از سهم سادات

اگر سید فقیری نیاز به سرمایه کار داشته باشد آیا می توان به او خمس جهت سرمایه داد؟

حکم أخذ سهم سادات بيش از مخارج سال

آیا سید فقیر می تواند بیش از مخارج سالش خمس بگیرد؟

شرايط ساداتى که سهم سادات مصرف مى کنند

ساداتی که می توان سهم سادات را به آنان داد چه شرایطی باید داشته باشند؟