نماز عید فطر و قربان

آیا نماز عید فطر و قربان واجب است؟ نماز عید باید به جماعت خوانده شود یا فرادا نیز صحیح است؟

امامت مسافر برای نماز عیدین

کسی که مسافر است ایا میتواند امام جماعت نماز عید فطر باشد؟

قضای نماز عید

نماز عید قربان را می شود شب بخوانم یعنی قضا کنم؟

تقارن عید با جمعه

اگر نماز جمعه و عید فطر یا عید قربان، هم زمان بودند کدامیک را باید خواند؟

سجده سهو در نماز عید

اگر در نماز عید فطر و قربان کاری که سجده سهو دارد از انسان سر بزند تکلیف چیست؟

شک در تکبیرها یا قنوت های نماز عید

در صورت شک در تکبیرها یا قنوت های نماز عید فطر یا قربان تکلیف چیست؟

دعای قنوت نماز عید فطر و قربان

در قنوت نماز عید فطر و قربان چه دعایی باید خوانده شود؟

وقت نماز عید فطر و قربان

نماز عید فطر و قربان چه زمانی باید خوانده شود؟

دستور نماز عید فطر و قربان

نماز عید فطر و قربان چگونه خوانده می شود؟