سیری در کتاب «وهّابیّت بر سر دو راهی»

موضوع وهابیت؛ آرا؛ اندیشه ها و عملکرد او به ویژه در سالهای اخیر، یکی از مباحث مهم فکری در بین اندیشمندان و متفکران جهان اسلام و تشیع است که شخصیتهای اسلامی و غیراسلامی پیرامون آن کتابها، مقالات و سخنرانی های فراوانی ارائه نموده اند

موارد جریان احکام لوث و قسامه

در چه مواردی در زمان كنونى لوث و احکام قسامه جاری می گردد؟

عدم جریان احکام صرافی در معامله اسکناس

آیا احکام صرف(معامله نقدین)، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتبارى، یعنى اسکناس، جارى است؟

ضمان خسارت وارده به ملک همسایه بر اثر جریان آب ناودان

اگر بر اثر جارى شدن آب از ناودان ملک به دیوار ملک دیگری به ملک دیگری ضرری وارد گردد، آیا خسارت بر عهده صاحب خانه که آب ناودان او بر روی دیوار دیگری ریخته شده است؟ و در صورتى که کارشناسى براى تشخیص مسأله بیاورند، و برای این امر نیز هزینه ای بپردازد این هزینه بر عهده کیست؟

عدم شرط جریان و استمرار در خون استحاضه

آیا جریان داشتن خون استحاضه و استمرار در آن شرط مى‌باشد؟

وظيفه مستحاضه درصورتي که خون به بيرون جريان داشته باشد

آیا زن مستحاضه کثیره باید از خارج شدن خون جلوگیری نماید؟

عدم جریان لعان برای نفی ولد متعه

آیا نفى ولد متعه همانند فرزند نکاح دائم از راه لعان صورت مى گیرد؟

عدم جریان حکم پاک شدن حیوان با زوال عین نجاست در غیر حیوان

زوال عین در حیوانات موجب پاک شدن می شود. آیا نمی توان گفت که این مساله در غیر حیوان (کلیه جمادات به غیر از لباس و بدن و سایر چیزهایی که در ارتباط با انسان هستند) به طریق اولی صادق است؟

سرایت نجاست در اثر جریان آب باران

روستای ما طوری است که به یک طرف شیب دارد و اگر باران ببارد همه آب ها از بالای روستا به طرف پایین سرازیر می شود. با توجه به این مطلب اگر در بالای روستا قسمتی از زمین نجس شود (مثلاً با خون) و بعد باران ببارد به طوری آب جاری شود ولی به قدری نباشد که عین نجاست را برطرف کند، با توجه به اینکه بعد از قطع ریزش باران هم مقداری آب جاری است و این آب گل آلود است، اگر این آب از روی عین نجاست هم عبور کند آیا به هرجا می رود زمین را نجس می کند؟ یعنی تمام خیابان از بالا تا پایین نجس می شود؟