حکم کفاره در صورت بطلان روزه ی قضا در بعد از ظهر

آیا فردی که روزه ی قضا گرفته، می تواند بعد از ظهر روزه ی خود را باطل نماید؟در صورت بطلان روزه، کفاره دارد؟

کفاره تأخیر و عذر

مقدار کفاره ای که باید بابت عذر یا به جا نیاوردن روزه ی قضا تا سال بعد پرداخت شود،چیست؟

کفاره ی بطلان عمدی روزه

اگر فردی روزه ی ماه رمضان را عمدا باطل نماید، کفاره ی آن چیست؟

عدم تعارض کفاره قسم با روزه قضا

اگر فردی قضای روزه ی ماه رمضان داشته باشد و کفاره ی قسم بر عهده ی او واجب شده است، آیا گرفتن روزه ی کفاره صحیح نمی باشد؟

حکم کفاره در صورت قی کردن عمدی

اگر فردی به طور عمد در ماه رمضان قی کند(مانند فرو بردن انگشت در دهان) و موجب باطل شدن روزه شود آیا فرد باید کفاره آن روز را بپردازد یا نه، فقط قضا کافیست؟

تقدم کفاره و نذر یا خمس و زکات و قرض

کسی که هم خمس و زکات و قرض و هم کفاره و نذر بدهکار باشد اگر نتواند همه را بپردازد کدام یک بر دیگر مقدم می شود؟

حکم کفاره در صورت زنا یا وطی به شبهه با زن حائض

اگر مردی با زن حائض، زنا یا وطی به شبهه نماید باید کفاره بدهد؟

حکم کفاره حیض در صورت تکرار نزدیکی

چنانچه نزدیکی در ایام عادت ماهانه تکرار شود حکم کفاره ی آن چیست؟

چگونگی محاسبه طلا در کفاره ی نزدیکی در حیض

چنانچه مرد بخواهد کفاره ی نزدیکی در حیض را به قیمت طلا بدهد، چگونه قیمت آن را محاسبه نماید؟

مصرف کفارات برای تعمیر مسجد

آیا کفّارات را مى شود صرف تعمیر مسجد نمود؟

عدم احتساب کفاره به عنوان دین

آیا کفاره ای که میت بدهکار است جزء دیون میت محسوب می شود؟

تکلیف زن نسبت به کفاره نزدیکی در حیض

چنانچه زن حائض به مرد اطلاع ندهد که حیض شده و نزدیکی صورت بگیرد یا هر دو طرف رضایت به نزدیکی داشته باشند، تکلیف زن نسبت به کفاره چیست؟

استحباب پرداخت کفاره برای نزدیکی در حیض

با توجه به حرمت نزدیکی با زن در ایام عادت ماهانه، این کار کفاره هم دارد؟

وظیفه مرد در صورت عدم توانایی در پرداخت کفاره نفاس

چنانچه بر مردی کفاره ی نزدیکی در نفاس واجب شده باشد اما توانایی پرداخت ندارد، وظیفه ی او چیست؟

چگونگی محاسبه طلا در کفاره ی نزدیکی در نفاس

چنانچه مرد بخواهد کفاره ی نزدیکی در نفاس را به قیمت طلا بدهد، چگونه قیمت آن را محاسبه نماید؟

استحباب پرداخت کفاره برای نزدیکی در نفاس

با توجه به حرمت نزدیکی با زن در ایام نفاس، این کار کفاره هم دارد؟

حکم قطع اعتکاف بنابر ضرورت

اگر معتکف بنابر ضرورت می تواند اعتکاف را قطع کند؟ آیا کفاره دارد؟

حکم پرداخت کفاره در صورت بطلان روزه روز سوم اعتکاف در ماه رمضان

اگر معتکف در ماه مبارک رمضان، روزه روز سوم اعتکاف را نگیرد باید دو کفاره بپردازد؟

وظیفه زوجین معتکف در صورت آمیزش در ماه رمضان

اگر زوجین معتکف در ماه رمضان آمیزش جنسی کنند نسبت به کفاره چه وظیفه ای دارند؟

وجوب پرداخت کفاره مجدد در صورت ابطال اعتکاف واجب در ماه رمضان

اگر معتکف ، اعتکاف واجب خود را در ماه رمضان باطل کند باید دو بار کفاره بپردازد؟

مقدار کفاره اعتکاف

کفاره اعتکاف چه مقدار می باشد؟

حکم پرداخت کفاره اعتکاف

اگر معتکف، اعتکاف واجب خود را باطل کند باید کفاره بپردازد؟ اعتکاف مستحب چطور؟

خمس أموالى که صرف نذر و کفاره مى شود

آیا به اموالی که به مصرف نذر یا کفاره می رسد خمس تعلق می گیرد؟

تکلیف واجبات مرتدی که توبه کرده

اگر کسی از دین اسلام خارج شد یعنی کافر شد، دوباره مسلمان شد باید چکار کند؟

کسر رد مظالم و کفاره از ثلث

در مورد وصیت به رد مظالم باید از اصل مال برداشت یا از ثلث، همچنین در مورد وصیت مبلغ معین به منظور کفاره باید در مورد کفاره عمد مصرف شود یا غیر عمد؟

مقدار کفاره ترک قسم

اگر کسی که قسم شرعی خورده با آن مخالفت کند و از بجا آوردن مورد قسم خودداری کند آیا باید کفاره بدهد؟