حکم تغییر روزه کفاره به مدطعام

چنانچه فردی برای کفّاره شصت روز روزه را انتخاب کرده باشد، آیا می تواند در صورتی که چند روز روزه را به جا آورده آن را تغییر داده و مد طعام بدهد؟

حکم بروز مانع در بین روزه های پی در پی کفاره

چنانچه فرد در جایی که باید پی در پی روزه بگیرد،در میان آن مانعی پیش آید مثلا زن حائض شود، وظیفه ی او چیست؟

حکم پي در پي به جا آوردن شصت روزه برای کفاره

آیا فردی که شصت روزه را برای کفاره انتخاب کرده، باید آن را پشت سرهم به جا آورد؟

مسئول پرداخت کفاره ی زن باردار و شیرده

کفاره زنی که به واسطه شیردادن یا باردار بودن نتوانسته روزه بگیرد، برعهده کیست؟

لزوم داشتن نیت به هنگام پرداخت کفاره

پس از شناسایی خانواده ای بی بضاعت، مبلغی به ایشان پرداخت شده، آیا فرد پرداخت کننده می تواند این مبلغ را به عنوان کفاره روزه منظور نماید؟

حکم کفاره در صورت شک بین افطار روزه قضا و روزه ماه رمضان

فردی می داند بعضی از روزه های خود را به عمد افطار کرده، اما نمی داند روزه ی ماه رمضان بوده یا قضای آن، وظیفه ی او چیست؟

حکم کفاره در صورت ترک روزه به خاطر اعتیاد

شخصي كه بر اثر اعتياد روزه نگرفته است آيا علاوه بر قضا، کفاره نیز دارد؟

حالات مختلف کفاره در صورت تکرار مبطل حلال و حرام

لطفا با توجه به سؤالات زیر حکم کفاره در صورت تکرار مبطل را مشخص بفرمایید؟ الف- کفاره انجام مبطل حرام بعد از آنکه روزه را با مبطل حلال باطل کرده است، چیست؟ ب- کفاره انجام مبطل حلال بعد از باطل کردن روزه با حرام، چیست؟ ج- کفاره انجام چند مبطل حلال بعد از باطل کردن روزه با حرام چیست؟ د- کفاره در صورت تکرار مبطل حرام از یک نوع یا چند نوع چیست؟ و- کفاره در صورت تکرار مبطل حلال از یک نوع یا چند نوع چیست؟

کفاره در صورت بطلان روزه واجب غیر رمضان با حرام

اگر کسی در هنگام روزه واجب غیر از ماه رمضان، مثل روزه قسم یا نذر؛ روزه خود را با کار حرام مثل استمناء باطل کند، آیا کفاره جمع دارد؟

حکم کفاره در صورت افطار با غذای غصبی

اگر شخصی با غذای دزدی افطار کند چه قبل از وقت و چه بعد از وقت یا با چیز حرام بعد از وقت، آیا کفاره جمع واجب می شود ؟

حکم کفاره ی ایام عادت زن شیرده

آیا زنی که بچه شیر می داده و روزه نبوده است، باید کفاره ی روزهای عادتش را حساب کند؟

کفاره نزدیکی ایام عقد در حین روزه

اگر در دوران عقد با نزدیکی روزه را باطل کنند کفاره آن چیست؟

کفاره در صورت گذشت سنوات

چنانچه فردی کفاره روزه را چند سال پرداخت ننماید، آیا باید چند برابر پرداخت نماید؟

کفاره در صورت ارتکاب مُبطِل به تصوّر بطلان روزه

اگر فرد روزه دار در ماه رمضان با زن خود نه به قصد جنابت، بازی کند و اتفاقا منی بیرون آید و در ادامه به گمان بطلان روزه، دوباره به قصد جنابت بازی کند و منی بیرون آید حکمش چیست؟

حکم روزه و کفاره در صورت فراموشی قضای روزه تا رمضان بعدی

اگر انسان فراموش کند که روزه قضا دارد و در چند روز مانده به ماه مبارک یادش بیاید، ولى نتواند قضا را بجا آورد، تکلیف چیست؟

کفاره وطی در دبر در هنگام روزه

اگر شوهر با همسر خود در حین روزه وطی در دبر نماید، کفاره ی آن چیست؟ اگر زن راضی نبوده ولی در اثناء نزدیکی راضی شود چه حکمی دارد؟

کفاره بطلان عمدی روزه با سیگار

اگر شخصی روزه واجب را با سیگار باطل کند تکلیف چیست؟

کفاره فرو بردن عمدی اخلاط

اگر روزه دار خلطی که وارد فضای دهان شده است را عمدا فرو ببرد کفاره عمد دارد یا جمع؟

حکم کفاره در صورت اکراه شخص بيمار يا مسافر همسرش را به جماع

آیا فرد بیمار یا فردی که از مسافرت برگشته می تواند همسر روزه دار خود را وادار به نزدیکی نماید؟

حکم کفاره در صورت رضایت زن مکرَه در اثناء نزدیکی

چنانچه در اثناء نزدیکی زن و شوهر روزه دار، زن اکراه شده، رضایت به این کار پیدا نماید، کفاره بر عهده ی چه کسی است؟

حکم کفاره در صورت اکراه زن شوهرش را به جماع

چنانچه زن و شوهر نزدیکی داشته باشند، اما زن مرد را وادار به نزدیکی کرده باشد، کفاره بر عهده ی چه کسی است؟

حکم روزه و کفاره در صورت اکراه مرد همسرش را به ارتکاب مبطلات به غیر از جماع

اگر مرد همسر خود را وادار نماید که غذا بخورد و مبطل انجام بدهد، حکم روزه و کفاره دراین مورد چیست؟

حکم روزه و کفاره در صورت اکراه مرد همسرش را به جماع

چنانچه زن و شوهر روزه دار نزدیکی کرده باشند ولی مرد همسر خود را وادار به نزدیکی کرده باشد، وظیفه ی آنها در مورد روزه و کفاره چیست؟

حکم کفاره در صورت ابطال روزه و مشخص شدن عید

چنانچه انسان، در روزی که شک بین آخر ماه رمضان و عید دارد روزه خود را باطل نماید، کفاره ی آن چیست؟

حکم کفاره در صورت باطل کردن روزه و مشخص شدن آخر شعبان

اگر فردی یقین داشته باشد که روز اول ماه رمضان است و عمدا روزه را نگیرد ولی بعدا معلوم شود آخر شعبان بوده است، وظیفه ی او درمورد کفاره چیست؟

حکم کفاره در صورت عذر شرعی بعد از ابطال عمدی روزه

چنانچه فرد روزه دار عمدا روزه ی خود را باطل نماید ولی بعد از آن عذری مانند سفر یا حیض پیش آید، وظیفه ی شخص در مورد کفاره چیست؟

کفاره ی فرو بردن عمدی چیزی که با آروغ به دهان آمده

چنانچه فرد روزه دار بر اثر آروغ زدن چیزی را عمدا فرو ببرد، کفاره ی آن چیست؟

حکم کفاره در صورت افطار به حلال و همچنین ارتکاب حرامِ مبطل روزه

اگر فرد روزه دار روزه ی خود را به خوردن باطل نماید و بعد استمناء نماید، کفاره ی آن چیست؟

حکم کفاره ی روزه در صورت تکرار جماع در يک روز

چنانچه فرد روزه دار در یک روز چند بار جماع نماید، کفاره ی آن چیست؟

کفاره بطلان روزه ی قضا با حرام

اگر انسان روزه ی قضا را با فعل حرام باطل نماید، آیا کفاره ی جمع دارد؟