حکم پرداخت کفاره روزه به واجب النفقه

پرداخت کفّاره به واجب النّفقه چه حکمی دارد؟

حکم پرداخت کفاره پدر بزرگ به نوه و بالعکس

پرداخت کفاره نوه به پدربزرگ و کفاره پدربزرگ به نوه چه حکمی دارد؟

نحوه مصرف کفاره

آیا می توان کفاره را در هر راهی مصرف نمود؟

حکم پرداخت کفاره زن توسط شوهر

آیا شوهر یا پدر با رضایت خودشان می توانند از طرف همسر و فرزند، کفاره پرداخت نمایند؟

حکم پرداخت کفاره روزه توسط زن به شوهر فقیرش

آیا زن می تواند کفاره روزه را به شوهر فقیر خود بدهد؟

معنا و مصداق فقیر

منظور از فقیر در جایی که گفته می شود کفاره به فقیر داده شود،چه شخصی می باشد؟آیا اگر محتاح نان شب نبود ولی بدهکار کرایه خانه بود، فقیر محسوب می شود؟

حکم پذیرایی از میهمان با کفاره پرداختی میهمان به فقیر

اگر کفاره را به شکل طعام به فقیر بدهیم و او از همان غذا برای پذیرایی از خودمان استفاده کند تکلیف چیست؟

وظیفه شخص در صورت پرداخت مالی کفاره

اگر فردی پول کفاره را داده و نمی دانسته که پول کفایت نمی کند، وظیفه ی او چیست؟

وظیفه شخص در ادای کفاره روزه و نذر با وجود مضیقه مالی

چنانچه بر عهده ی فردی کفاره ی روزه و کفاره نذر واجب شده باشد، اما از لحاظ مالی و وقت در مضیقه باشد، وظیفه اش چیست؟

پرداخت کفاره به سادات

پرداخت کفاره به سادات چه حکمی دارد؟

حکم پرداخت پول به جای طعام در کفاره

آیا می توان در پرداخت کفاره به جای طعام، پول به فقیر داد تا مصرف نماید؟

عدم لزوم پرداخت کفاره عذر هر روز به یک فقیر

آیا باید کفاره ی عذر هر روز را به یک فقیر داد؟

چگونگی پرداخت کفاره عذر به فقیر

چگونه باید کفاره عذر را به فقیر پرداخت نمود؟

چگونگی پرداخت کفاره عمد به فقیر

در صورت انتخاب اطعام شصت فقیر در کفاره عمد، چگونه باید آن را پرداخت؟

حکم پرداخت کفاره روزه به اهل سنت

پرداخت کفاره روزه به اهل سنت چه حکمی دارد؟

عدم کفایت نان قندی به عنوان طعام

آیا می توان با پول کفاره روزه، نان قندی که آردش 750 گرم است خرید و به مستحق داد؟

پرداخت گوشت به عنوان کفاره

آیا در مدّ طعام، که به عنوان کفّاره روزه پرداخته مى شود، گوشت هم کفایت مى کند؟

حکم پرداخت پودر ویتامینه به مریض به عنوان کفاره

آیا می توان از پول کفاره برای بیمار فقیری که غذای او پودر ویتامینه ی بسیار گران است، تهیه نمود؟

پرداخت برنج به عنوان کفاره

آیا برنج به تنهایی به عنوان کفاره کفایت می کند؟

حکم پرداخت خرما به عنوان کفاره

آیا خرما بعنوان مد طعام کفایت می کند؟

عدم کفایت بیسکویت به عنوان طعام

آیا می توان با پول کفاره روزه بيسکويت و کلوچه خريد و به مستحق داد؟

کفایت ماکارونی به عنوان طعام

آیا در کفاره می توان به جای نان، ماکارونی داد؟

عدم کفایت شیر خشک برای مد طعام

آیا می شود با پول کفاره برای نوزاد خانواده فقیر شیر خشک خرید؟

حکم کفاره در صورت ارتکاب محرمات در روزه کفاره

کسی که در حال انجام کفاره روزه است اگر مبطل حرام انجام بدهد، آیا باعث کفاره می شود؟

حکم شکستن روزه کفاره در بعد از ظهر

اگر شخصی روزه کفاره را در بعد از ظهر عمدا باطل کند کفاره دارد؟

وظیفه شخص در صورت ناتوانی از انجام پی در پی سی و یک روزه ی کفاره

چنانچه کفاره ی جمع بر عهده ی شخصی واجب شده و به تمامی موارد آن عمل کرده اما توانایی گرفتن سی و یک روز پی درپی را نداشته باشد، وظیفه ی او چیست؟

وظیفه شخص در صورت ترک غیر عمدی یک روزه از سی و یک روزه ی پشت سر هم

چنانچه در بین کفاره 31 روز روزه پی در پی، به صورت غیر عمدی یک روز فاصله شود، آیا لازم است از اوّل شروع شود؟

فتوا بودن تقدّم سی و یک روز روزه ی کفاره

از نظر معظم له تقدّم 31 روز روزه ی کفاره بر 29 روز، احتیاط واجب است یا فتوا؟

وجوب تقدم روزه سی و یک روز در کفاره

آیا می توانند در کفاره روزه ابتدا 29 روز روزه غیر متوالی گرفته و بعد از آن سی و یک روز را پی در پی بگیرند؟

لزوم ادای روزه کفاره عمد تا ماه رمضان بعدی

اگر برای کفاره روزه لازم باشد شصت روز روزه بگیریم، آیا باید این کار تا قبل از ماه رمضان بعد انجام شود؟