نقشۀ راه مسألۀ فلسطین از منظر معظم له

اسرائيل چگونه به وجود آمد؟/رژیم صهیونیستی ؛بزرگ ترین تروریسم دولتی/اسرائیل؛ منفورترین رژیم جهان / از شعار«نیل تا فرات» تا «معامله قرن»/معامله قرن؛ ضامن یهودی سازی قدس/معاملۀ قرن و استراتژی اسب تروا /روز جهانی قدس؛ شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین/حقیقت قرن؛ «مقاومت» است نه معامله

جواز طلاق خُلع با هر نوع کراهت و نفرت

آیا در طلاق خلع که از ناحیه زوجه مطرح مى شود، کراهت و نفرت باید کراهت ذاتى باشد یا کراهت عرضى نیز موجب جواز طلاق خلع است؟

آب کر آلوده به بول

آیا حرمت خوردن چیزهای پلیدی که طبع از آنها نفرت دارد شامل خوردن از آب منبع کری که سگ در آن بول کرده نیز می شود؟