رسالت اجتماعی و انسانی جامعه اسلامی درحمايت از ناتوانان جسمی

دين مبين اسلام آموزه های بسيار واضح و راهگشايی در قبال اين قشر از اجتماع دارد؛ اسلام پيش از هر کاری، نگاه جامعه را درباره شهروندان معلول اصلاح می کند

عدم رعایت قبله به خاطر بیماری

مجروحان و معلولان و بيمارانى كه به هيچ وجه نمىتوانند روبه قبله نماز بخوانند، آيا جهتهاى غير قبله براى آنان يكسان است؟