نذر حضور در کربلا در روز عرفه و حصول استطاعت حج

فردی که نذر کرده عرفه کربلا باشد اگر مستطیع شود آیا حج واجب است؟

شوخی کردن در سفر کربلا

آیا شوخی کردن و خندیدن در سفر که در روایات آمده، در سفر کربلا کراهت دارد؟

دفن میّت در پارچه ای که بدون اجازه از کربلا آورده شده

اگر شخصی به زیارت کربلا برود و پارچه ای را که از بالای ضریح افتاده، با خود بیاورد تا آن را کفن قرار دهد این کار چه حکمی دارد؟

نذر پیاده رفتن به کربلا و از دست دادن توانایی

شخصی نذر کرده پیاده به کربلا برود ولی نذر خود را مقیّد به سال خاصی نکرده است. در سالهای اول بعد از انعقاد نذر که توانائی داشته ولی آن را به تأخیر انداخته و اکنون ناتوان شده است؛ وظیفه اش چیست؟

نذر پیاده رفتن به کربلا و از دست دادن توانایی

شخصی نذر کرده است اربعین را پیاده به کربلا برود و مرقد امام حسین (علیه السلام) را زیارت کند ولی نذر خود را مقیّد به سال خاصی نکرده است. در سالهای اول بعد از انعقاد نذر که توانائی داشته برود آن را به تأخیر انداخته و بعداً ناتوان شده و نمی تواند با پای پیاده برود. اولاً به علت تأخیر از اولین زمان ممکن آیا کفاره حنث نذر به گردن او افتاده است؟ ثانیاً اگر پای پیاده نتواند برود بر او واجب است به هر حال راکبا نذر را بجا آورد یا اینکه متعلق چنین نذری پیاده رفتن است؟