ادامه نذر برای ازدواج در صورت طلاق

دختری برای ازدواج با پسری نذر می کند و ازدواج هم می کنند ولی بعد از چند سال طلاق می گیرند در اینجا باید نذر را همچنان ادامه بدهد؟

نذر برای صحت بیماری همسر و وقوع طلاق

مردی نذری کرده که اگر مریضی همسرش خوب شود هرسال تاسوعا نذری بدهد،همسرش خوب شد ولی کارشان به طلاق رسید، آیا هنوز هم باید مرد هرساله این نذر را بدهد؟

نذر برای طلاق گرفتن

اگر کسی برای طلاق گرفتن نذر کند آیا نذرش قبول است ؟

رجوع کردن محرم در طلاق رجعی

آیا مرد محرم می تواند به زنی که طلاق رجعی داده رجوع کند؟

حکم مهریه در صورت عدم تعیین مهریه و طلاق یا فوت قبل از نزدیکی

چنانچه یکی از زوجین قبل از دخول و قبل از تعیین مهر فوت کند یا زوج طلاق دهد حکم مهر در تفویض البضع چیست؟

حکم نفقه در صورت مشکوک بودن طلاق

شخصى به زنش اختیار داد که از سوى او کسى را براى طلاق وکیل کند، مدّتى گذشت زنش او را مطّلع نکرد که طلاق جارى شده یا نه؟ آیا نفقه در این مدّت برشوهر واجب است و آیا شوهر مى تواند این زن را به عنوان همسرش بپذیرد؟

وکالت در طلاق در صورت شرط عقیم بودن مرد

چنانچه هنگام عقد شرط شده باشد در صورتی که زوجه بعد از پنج سال به علت عقيم بودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج، صاحب فرزند نشود وكالت در طلاق دارد، آیا شامل عمل واژکتومی (بستن لوله ها) نیز می شود؟

شرط وکالت در طلاق برای زن یا غیر او در ضمن عقد

آیا زن مى تواند حقّ وکالت در طلاق دادن از طرف مرد را براى خود،یا براى یک فرد ثالث، مثلاً براى پدر خود، به عنوان شرط عقد ازدواج قرار بدهد؟ آیا در این صورت نیز چنین شرطى در ضمن عقد ازدواج تحقّق مى یابد، یا باید در ضمن معامله مستقلّ دیگرى تحقّق یابد؟ و آیا زن بعد از عقد ازدواج مى تواند حقّ وکالت در طلاق را براى خود، یا فرد ثالثى در ضمن معامله اى، یا مستقلاًّ از شوهرش بگیرد؟

عزل وکالتی که در ضمن عقد شرط شده است

اگر مرد در ضمن عقد وکالت بلا عزل در طلاق به همسر بدهد،ولی بعدا از شرط تخلّف کرده و وی را از وکالت عزل نماید، آیا تنها تخلف کرده و این عزل نافذ است یا وکالت به قوّت خود باقی است؟

حکم عقد در عدّه وفات

عقد کردن در عدّه وفات با عقد در عدّه طلاق تفاوتی دارد؟

حکم طلاق زن حائض

طلاق زن در زمان حیض چه حکمی دارد؟

مشروط کردن مطالبه مهریه به طلاق

آیا مرد می تواند در ضمن عقد شرط کند زن فقط در صورت طلاق حق مطالبه مهریه را دارد و حتی بعد از مرگ شوهر حق مطالبه ندارد و ورثه نیز نمی توانند بعد از مرگ مهریه را مطالبه کنند؟

حکم مشروط کردن طلاق به انصراف زن از حق حضانت

آیا مشروط کردن طلاق توسط شوهر به این که زن به طور قانونی از حقّ حضانت فرزندان خود انصراف بدهد، صحیح است؟

حکم طلاق زنی که تمکین نمی کند

چنانچه خانمی نسبت به احکام اسلامى بى اعتنا باشد، تمکین نکرده و غیر مدخوله باشد، آیا مى توان او را طلاق داد؟ طلاق او از چه نوعى است و حکم مهریّه او چیست؟

تکلیف زن در جایی که مرد توانایی پرداخت مهریه ندارد و طلاق نیز نمی دهد

هرگاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمکین نباشد و شوهر قادر بر اداى مهر نباشد و در عین حال مى گوید: طلاق نمى دهم و تا پایان عمر نفقه مى دهم حکم این مسأله چیست؟

حکم استفاده از حق وکالت طلاق در صورت جنون همسر

اگر در ضمن عقد لازمى (مانند عقد نکاح) به زوجه وکالت داده شود که هرگاه عارضه اى پیش آمد خود را مطلّقه سازد، سپس زوج مجنون شود، آیا زن مى تواند با استفاده از این وکالت، خود را مطلّقه سازد؟

عدم لزوم اطلاع دادن به خواستگار در مورد ازدواج قبلی

اگر مرد یا زنی ازدواج کرده ولی به دلایلى ازدواج به فسخ یا طلاق منجر شود، آیا شرعاً مکلّف هستند این مطلب را به اطّلاع شخص دیگرى که مى خواهند با او ازدواج کنند برسانند؟

عدم لزوم خطبه ی طلاق در صورت فسخ نکاح

آیا لازم است برای جدا شدن بعد از فسخ نکاح صیغه ی طلاق خوانده شود؟

وظیفه دو جنسه نسبت به اعمال گذشته

شخصی پس از ازدواج تا دو سال مشخّص نشد كه زن است; ولى اين مطلب بعداً باعث طلاق شد. این شخص روستاى كوچكی که همه با هم خويشاوند هستند زندگی می کند، و ايشان با همه مردها روابط حسنه و دوستانهاى دارد. اكنون كه با اين مشكل مواجه شده، نمىتواند در روستا زندگى كند. با اين مشكل چه كند؟ نماز و روزه اين شخص چگونه است؟ كدام حالت را رعايت كند؟ مرد باشد همان گونه كه در اين مدّت بوده، يا زن شود؟

حکم روزه در صورت تهدید شوهر به طلاق

اگرشوهر راضی نباشد که زن روزه بگیرد و زن را تهدید به جدایی کند، وظیفه چیست؟