توضیح لازم

اخیرا برخی از نا آگاهان یا مغرضان در فضای مجازی فتوایی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره ترمیم بکارت نقل کرده بودند که توأم با تحریف و خلاف گوئی بود.

لزوم محافظت از جنین

آيا محافظت از جنين در رحم واجب است؟ آيا بر مادر لازم است تمام شرايط لازم را جهت حفظ جان و سلامتى جنين فراهم كند؟

حفظ جان اعتصاب کننده غذا

نسبت به كسى كه اعتصاب غذا نموده، و جان خود را به خطر انداخته، يا لااقل سلامتى خود را دچار مخاطره كرده، و تنها با تغذيه اجبارى توسّط پزشك مىتوان او را از خطر جانى حفظ نمود، بفرماييد: 1. آيا اين كار براى پزشك واجب است، يا مىتواند اقدامى نكند؟ 2. اگر تغذيه واجب، و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصاب كننده باشد، براى نجات وى، چه مقدار ضرب و جرح او مجاز است؟ 3. اگر ضرب و جرح چنين كسى موجب تغيير رنگ پوست وى، و مستلزم ديه گردد، ديه آن بر عهده كيست؟ 4. آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب كنندهاى كه مىداند با اعتصاب غذا، خود را در معرض مرگ قرار مىدهد، با شخصى كه از عواقب كارش بى خبر است فرق مىكند؟ اگر فرق دارد، وظيفه طبيب در مورد او چيست؟ 5. اگر پزشك را مجبور به تغذيه اجبارى نسبت به اعتصاب كننده غذا بنمايند، نه به جهت حفظ جان اعتصاب كننده، بلكه براى اقرار گرفتن از وى نسبت به امرى، پزشك چه تكليفى دارد؟

مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات

مبنای فقهی حضرتعالی در فتوا به وجوب شرکت مکلّفین در انتخابات چه می باشد؟

حکم گفتن دروغ برای حفظ جان دیگران

دروغ گفتن در موار ذیل چه حکمی دارد؟ الف) براى حفظ جان مسلمان؟ ب) برای حفظ جان کافر ذمّی؟ ج) در جایى که انسان مى تواند با دروغ گفتن و به خطر انداختن جان خود و یا شخص دیگر، موجب نجات جان چند مسلمان بشود؟ ضمنا در این صورت با به خطر افتادن جان شخص دیگر و تلف شدن او، دیه به عهده کیست؟

نماز خواندن با لباس غصبی برای حفظ جان یا لباس

حکم نماز کسی که برای حفظ جان خود یا برای حفظ لباس، با لباس غصبی نماز می خواند چیست؟