نقش پیام های امام خمینی رحمه الله در پیروزی انقلاب اسلامی

گاه یک یا چند قطره مرکب عالم جمله اى بر روى کاغذى شده و دست استعمارى را کوتاه می کند و او را به عقب نشینى وامی دارد

داروینیسم

قانون تنازع بقاء داروین يک نوع طرز تفكر استعمارى است براى توجيه جنگ هاى خونين و نفرت انگيز حكومت هاى زورگو

پشت پرده اهانت سلمان رشدی به مقدسات اسلام

مسأله ی توهین سلمان رشدى‏ به اسلام، فراتر از تأليف يک كتاب ضد اسلامى است