تکذیبیه بانک ملی در مورد سند جعلی که از سوی معاندین منتشر شده است

روابط عمومی بانک ملی ایران طی صدور اطلاعیه ای اطلاعات منتشر شده در خصوص حساب را در فضای مجازی جعلی، کذب و غیرواقعی دانست.

پیامدهای «شایعه پراکنی» در جامعۀ اسلامی از منظر معظم له

شایعات؛ شاه کلید آفات زبانی/ شایعه پراکنی؛ عامل اصلی هتک آبروی مومن/ ایجاد بدبینی در جامعۀ اسلامی در سایۀ شایعه پراکنی/ تضعیف و تزلزل اعتماد عمومی/ شایعات ؛ابزار جنگ نرم دشمنان در دین ستیزی/ شایعات و تهدید امنیت اجتماعی/ فاصله بین حق و باطل/ راهکار مقابله با شایعات