Cəhalətlə küfrün əlaqəsi

Cəhalətlə küfr arasında nə kimi əlaqə vardır?