گزارش رویت هلال ماه مبارک رمضان

گزارش رویت هلال ماه مبارک رمضان


شنبه مورخه 1396/03/06 روز اول ماه مبارک رمضان خواهد بود.‌

با توجه به شهادت گروهی از افراد مورد اعتماد در نقاط مختلف کشور که با چشم عادی (غیر مسلح) رویت هلال کرده اند؛ روز شنبه مورخه 1396/03/06 اولین روز ماه مبارک رمضان بطور قطع ثابت گردیده است.

برچسب ها :
captcha