الزامات توسعۀ صنعتی از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توسعه چیست؟ /  ضرورت خودکفایی صنعتی /  تبدیل مواد خام به محصولات نهایی / استراتژی جایگزینی واردات در توسعه صنعتی ایران /  نقش تعاونی ها در پویایی صنعت /  توسعۀ صنعتی مستلزم مهارت افزایی /  توسعه و صنعتی سازی روستا

منظور از حق مالکانه دولت در صنایع مادر و غیره

طبق اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع مادر وغیره مالکیت عمومی دارد ودر اختیار دولت می باشد منظور چیست و آیا این حق دولت که حق مالکانه بیان شده قابلیت این که اموال بیت المال را بفروش برساند را دارد؟