مولّفه های جاودانگی دفاع مقدس از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

فطرت؛ رمز جاودانگی دفاع مقدس/ پیوند امام و امت؛ رمز استمرار گفتمان دفاع مقدس/ شهادت طلبی؛ راز ماندگاری دفاع مقدس/ دفاع مقدس؛ معیار دین مداری و مردم گرایی/ تاریخ دفاع مقدس را درشت ننویسید، درست بنویسید

عدم لزوم متابعت مأموم در اذکار و ادعیه نماز از امام

آیا مستحب است مأموم همان دعایی که امام جماعت در نماز جماعت میخواند را بخواند؟

اضافه کردن سهوی یک سجده در نماز جماعت

اگر مأموم در نماز جماعت یک سجده اضافه به جا آورد حکمش چیست؟

فراموشی صلوات تشهد در نماز جماعت و متوجه شدن در حال قیام

چنانچه نمازگزار در نماز جماعت صلوات بعد از تشهد را فراموش نماید و هنگام قیام متوجه شود وظیفه او چیست؟

فراموشی تشهد توسط امام و تبعیت مأموم از امام

اگر در نماز جماعت ، امام جماعت تشهد را فراموش کند و من هم به دلیل پیروی از او نخوانم ، باید دو سجده سهو انجام دهم . ولی من پس از اتمام نماز و در حال رفتن به بیرون مسجد ، آن دو سجده را انجام دادم و ذکر سجده عادی در نماز را گفتم . آیا نماز من باطل است؟

اطلاع از خواندن تسبیحات قبل از رکوع رکعت دوم و ادامه نماز توسط امام

امام جماعتی در رکعت دوم تسبیحات اربعه را خوانده و قبل از قنوت شک کرده که در رکعت دوم است یا سوم؛ و با گفتن تکبیر متوجه می شود که مأمومین قنوت می خوانند؛ و امام هم قنوت را خوانده و ادامه نماز. حال تکلیف امام جماعت چیست؟ و آنهای که متوجه اشتباه امام جماعت شده اند چیست و حکم نمازشان چیست؟

وظیفه مأموم در صورت خواندن قنوت اشتباهی توسط امام

هنگامی که امام در رکعت اول بعد ازحمد و سوره اشتباها قنوت بگیرد در این صورت ا گرمأموم ناخودآگاه به رکوع رود آیا باید برگردد و اگر برنگردد و در رکوع بماند تا امام برسد تکلیف اوچیست؟

وظیفه مأمومی که در جماعت فقط تکبیرة الاحرام گفته

کسی که به امام اقتدا کرده و تنها تکبیرة الاحرام آنرا می گفته ولی سهوا درکل نماز هیچ ذکری را نمی خوانده و فقط در حرکات نماز از امام تبعیت کرده، نمازش چه حکمی دارد؟

رها کردن تسبیحات اربعه برای درک رکوع امام

اگردررکعت سوم نمازجماعت فقط دو مرتبه تسبیحات گفته باشیم وامام به رکوع رود تکلیف چیست؟

رسیدن به رکوع امام جماعت تصریح شده احادیث

با توجه به اینکه در نماز جماعت اگر تبعیت عرفی از بین نرفته باشد نماز ماموم به جماعت صحیح است، پس مساله 1252بیان مصداق است؟

حکم نماز در صورت ترک سوره و عدم درک رکوع امام

مأمومی که یک رکعت از امام عقب است و برای رسیدن به رکوع رکعت سوم امام سوره را ترک می کند و تا بخواهد به رکوع برود امام سر از رکوع بر می دارد با توجه به این که به رکوع امام نرسیده و سوره را نیز ترک کرده نمازش صحیح است؟

رها کردن حمد برای رسیدن به رکوع امام

فردی در نمازهای جماعتی که در رکعت سوم یا چهارم اقتدا میکرده است، حمد را که میخوانده تا امام رکوع می رفته، او حمد را قطع میکرده (تمام نمیکرده)و با امام به رکوع میرفته است، آیا نمازهای خوانده شده را باید قضا نماید؟

رها کردن سوره در رکعت سوّم توسط مأموم

اگر ماموم که یک رکعت از امام عقب است در رکعت سوم سوره را شروع کرده و احتمال دهد اگر سوره را تمام کند به رکوع امام نمی رسد، می تواند سوره را رها کند؟

عدم وجوب کسب اجازه از والدین برای ازدواج پسران

چنانچه والدین برای فرزند پسرخود همسری را انتخاب نمایند ،ولی فرزند مخالف نماید یا فرزند برای خود همسری انتخاب نماید ولی والدین مخالفت نمایند، آیا اطاعت از آنها لازم می باشد؟

تبعیت از دستور استاد برای معاینه نامحرم

تبعیّت از دستور استادى که مقیّد به فرایض شرعى نیست و با وجود دانشجویان دختر به دانشجویان پسر دستور معاینه زنان بیمار را مى دهد چه حکمى دارد؟ البتّه تمرّد از دستور استاد ممکن است در نمره قبولى یا رد او دخالت داشته باشد؟

عدم تبعیت از امام در رکوع و سجده به دلیل عذر

خانم من به علّت بیمارى به هنگام شرکت در نماز جماعت نمى تواند در رکوع و سجده بطور کامل از امام تبعیّت کند، زیرا اگر تا آخر سجده یا رکوع همراه امام باشد سرگیجه مى گیرد، آیا مى تواند قبل از امام سر از رکوع بردارد، یا در نماز جماعت شرکت نکند؟