عید فطر، روز بازگشت به فطرت الهی

آری عید فطر روز  پاكى و بازگشت به فطرت نخستين است

بازگشت به پاکی

از آنجا که عید از واژه بازگشت گرفته شده و فطرت همه انسان ها نیز پاک است بنابراین در عید فطر به حقیقت فطرت خود بازگشته ایم

خواندن عقد ازدواج و نزدیکی در عده به گمان پاکی از حیض دوم

اگر کسی صیغه باشد و حیض اوّل را نگه دارد و در حیض دوم 7 روزه پاک شود و روز 8 عقد کند و روز 9 لک ببیند آیا عقدش باطل است در حالی که روز 7 مطمئن بوده که پاک شده اگر روز 8 نزدیکی داشتن تکلیف چیست ؟