تکلیف مهریه در صورت فوت یکی از زوجین

آیا اگر زن یا شوهر فوت نموده، باید مهریه پرداخت شود؟

مشروط کردن مطالبه مهریه به طلاق

آیا مرد می تواند در ضمن عقد شرط کند زن فقط در صورت طلاق حق مطالبه مهریه را دارد و حتی بعد از مرگ شوهر حق مطالبه ندارد و ورثه نیز نمی توانند بعد از مرگ مهریه را مطالبه کنند؟