غسل دادن میت شیعه در غسالخانه که از حرام ساخته‌شده

اگر کسی با پول قاچاق مواد مخدر تریاک، مرده‌شور خانه بسازد، آیا اشکالی ندارد کسی را (شیعه) آنجا غسل دهند؟