اجاره کلیسا جهت برگزاری عزاداری دهه محرم

در کشور خارجی مراسم مذهبی شیعیان در کلیسای اجاره ای برگزار میگردد ایا دادن اجاره به کلیسا که میدانیم تبلیغ مسیحیت میکند و از پول حاصل جهت تبلیغ دین خود استفاده میکند حضور در این مکان برای انجام مراسم محرم جایز است یا خیر؟

صفات مرجع

مجتهدی که باید از او تقلید کنیم باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟