ولایت زانی نسبت به فرزند حاصل از زنا

مردی با زور و تهدید به دختری تجاوز و او را حامله کرده است، دختر در خانه پدرش بچه را به دنیا اورده و تحت تکفل پدر بزرگ مادری قرار گرفته است، نظر به اینکه شهود برای اثبات زنا وجود نداشته، دادگاه جهت تامین مخارج دختر بچه متولد شده از زنا، فقط متهم را ملزم نموده که ماهانه مبلغی بپردازد، ضمنا زانی هیچ ادعای پدری نسبت به دختر ندارد و دختر بچه نزد مادر و پدر بزرگ مادری زندگی کرده و اکنون به سن رشد رسیده 24 سال دارد. ایا در فرض یاد شده، شخص زانی بر این دختر ولایت دارد و برای ازدواجش باید از زانی اجازه بگیرد؟ اگر برای ازدواج این دختر اجازه حاکم شرع لازم است آیا این مربوط به قبل از سن رشد عقلانی اوست یا حتی بعد از این مرحله مثلا در سن 24 سالکی که دختر خیر و صلاح خود را تشخیص می دهد نیز اجازه حاکم شرع لازم است؟

رابطه شبکه ولایت با معظم له

رابطه جنابعالی با شبکه ولایت چیست؟

عدم اعتقاد به ولایت فقیه

اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد نداشت مرتکب کار حرامی شده است؟

اولویت بین کمک مالی برای دفاع از ولایت و کمک به فقرا

آیا کمک مالى براى دفاع از ولایت مهمتر است یا کمک به فقرا؟

محدوده ولایت پدر بر فرزند بالغ

ولایت پدر بر پسر بالغ تا چه حد است؟یعنی شامل چه موارد و چه حوزه هایی می شود؟ 2. آیا حتی اگر پدر فاسق باشد باز بر پسر ولایت دارد؟

محدوده ولایت و قیمومت پدر

شخصی بعد از رسیدن به سن بزرگی محجور گردیده(یعنی حجرش متصل به صغر نمیباشد) و این شخص محجور دارای پدر و همسر و فرزند میباشد و پدر هم دارای حسن شهرت و صلاحیت میباشد با این توضیحات 3 سوال دارم که در ذیل بیان میگردد : 1)آیا پدر با توجه به اینکه ولی محجور هم میباشد نسبت به دیگران جهت قیمومت دارای اولویت میباشد؟ 2)چنانچه پدر بعنوان قیم اینچنین محجوری که کبیر میباشد انتخاب و انتصاب گردد آیا پدر فقط قیم میباشد از جهت قیمومت یا ولایت مطلق پدر بعد از رسیدن به سن کبر همچنان باقی است؟یعنی پدر هم قیم است و هم ولی یا فقط قیم؟ 3)شخص کبیر (بعد از بلوغ )چه محجور(سفیه یا مجنون) باشد و چه غیر محجور (رشید یا عاقل)،آیا بازهم پدر ولایت بر فرزندش دارد؟یا عنوان و سمت ولایت پدر فقط مربوط به صغیر(قبل از بلوغ) میباشد؟(در صورت داشتن ولایت در هردو صورت ، محدوده آن چه مقدار تعریف و معین میگردد )