فراموشی صلوات تشهد در نماز جماعت و متوجه شدن در حال قیام

چنانچه نمازگزار در نماز جماعت صلوات بعد از تشهد را فراموش نماید و هنگام قیام متوجه شود وظیفه او چیست؟

حفظ تعادل امام در قیام بوسیله دیوار و مانند آن

فردی به يك بيماري مبتلا هست و مشكل جسمي حركتي دارد، مشكل او در مواقع خستگي تشديد مي شود طوري كه موقع خستگي ايستادن برايش سخت است و در مواقع غير خستگي راحت تر مي ایستم ولي در همان حال هم جهت حفظ تعادل گاهی دست خود را به ديوار مي گیرد؛ توجه كنيد تكيه به ديوار نمي كند همين كه نوك چند انگشت با ديوار تماس داشته باشد كافيست، آن هم نه بطور دائمي در حد چند ثانيه؛ البته گاهي از يك طرف مي افتد كه دست را به ديوار مي گيرد و پس از حفظ تعادل دست را برميدارد ولي كلا تكيه به ديوار نمي دهد : سؤال این است که : آيا مي تواند بعنوان امام نماز جماعت بايستد؟

اولویت قیام در نماز یومیه نسبت به نماز قضای والدین

پدرم پارسال به رحمت خدا رفته نماز قضا دارد وپسر بزرگ خانواده معلول ذهنی وجسمی حرکتی است من که دختر بزرگ خانواده هستم از پارسال نماز قضای پدر را به صورت نشسته(به خاطر کمر درد)به جا میاوردم اشکال دارد؟ آیا نماز پدر را ایستاده و نماز خودم را نسشته بخوانم اشکال دارد؟

تعارض بین ترک قبله و ترک قیام در نماز

در نماز اگر كسى بخواهد نمازش را،رو به قبله بخواند،بايد خوابيده نماز بخواند امّا ميتواند ايستاده اما نه رو به قبله نماز بخواند،کدام اولویت دارد؟

قیام با قد قامت الصلاه اقامه

امام جماعت مسجد ما میفرماید:وقتی قد قامت الصلاة گفته شد مأمومین قیام کنند وقبل ازآن قیام نکنند آیا اینکار استحبابی دارد یا وجهی ندارد؟

نائب شدن فرد معذور از قیام نماز در حج

اگرمنوب عنه راضی باشدکه نایب معذور (لایستطیع القیام فی صلاه الطواف ) را اجیر کند 1-در حج واجب 2-در حج مستحبی با اجرت صحیح است؟

فراموش کردن تجافی

شخصی که وظیفه او تجافی است ولی آن را فراموش کند و در حالت قیام به خاطر آورد چه حکمی دارد؟