حفظ تعادل اجیر در قیام بوسیله دیوار و مانند آن در نماز اسیتجاری

فردی به يك بيماري مبتلا هست و مشكل جسمي حركتي دارد، مشكل او در مواقع خستگي تشديد مي شود طوري كه موقع خستگي ايستادن برايش سخت است و در مواقع غير خستگي راحت تر مي ایستم ولي در همان حال هم جهت حفظ تعادل گاهی دست خود را به ديوار مي گیرد؛ توجه كنيد تكيه به ديوار نمي كند همين كه نوك چند انگشت با ديوار تماس داشته باشد كافيست، آن هم نه بطور دائمي در حد چند ثانيه؛ البته گاهي از يك طرف مي افتد كه دست را به ديوار مي گيرد و پس از حفظ تعادل دست را برميدارد ولي كلا تكيه به ديوار نمي دهد : سؤال اين است كه آيا او مي توان نماز قضاي كسي ديگر را بخواند؟

عبور از محل محسوب شدن قیام در نماز

قیام در صورتی که ذکر رکعت را نگفته باشیم حکم بعد ازعمل دارد یا حین عمل؟