شهادت امام جواد علیه السلام

امام محمد تقى عليه السلام به زهر «معتصم عباسى» در بغداد مسموم و شهيد گشت

امام محمد تقى عليه السلام

امام محمد تقى عليه السلام به زهر «معتصم عباسى» در بغداد مسموم و شهيد گشت در حالى كه بيش از 25 سال از عمر مباركش نمی گذشت‏

کشته شدن فرد مسموم یا مجروح با اهمال کاری پزشک

شخصى نسبت با دیگرى کارى انجام مى دهد که یا نوعاً کشنده است، مثل دادن سمّ مهلک، و یا نوعاً کشنده نیست، مثل ایراد جرح جزئى به بازوى دیگرى، در هر حال طرف مقابل به بیمارستان منتقل مى شود و پزشک از انجام وظیفه و تخلیه موادّ سمّى در فرض اوّل خوددارى مى نماید و یا با سهل انگارى و به کار بردن مواد و ابزار آلوده و غیر بهداشتى در فرض دوّم موجب ایجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو یا مرگ مجروح مى گردد. در دو فرض مذکور چه کسى قاتل است؟ نوع قتل چیست؟ در صورتى که پزشک و ضارب هردو مسئول باشند میزان مسئولیت هرکدام چگونه است؟