اسلام دین صلح است / باید جلوی خونریزی ها در جهان اسلام گرفته شود

باید بررسی شود که چرا در کشور افغانستان صلح برقرار نمی شود و متاسفانه هر روز شاهد برادرکشی و خونریزی در این کشور اسلامی هستیم. اسلام دین صلح و برادری است؛ بنابراین همه باید تلاش کنند تا جلوی خونریزی در ممالک اسلامی گرفته شود

دفاع در برابر نفوذ سياسى

در صورت نفوذ سیاسی دشمن در ممالک اسلامی تکلیف مکلفین چیست؟

لزوم دفاع در برابر توطئه استیلاء دشمن بر ممالک اسلامی

آیا در صورت استيلا دشمنان بر ممالک اسلامی دفاع از مملکت واجب می باشد؟

در صورت نفوذ اقتصادی دشمن در ممالک اسلامی تکلیف مکلفین چیست؟

آیا در صورت نفوذ اقتصادى وتجاری دشمن دفاع در مقابل آن واجب است؟

لزوم دفاع در برابر توطئه استیلاء دشمن بر ممالک اسلامی

آیا در صورت استيلا دشمنان بر ممالک اسلامی دفاع از مملکت واجب می باشد؟