نادیده گرفتن دستاوردهای حوزه بی انصافی است | حوزه خاستگاه انقلاب است

تحصیل هزاران نفر از طلاب از صد کشور خارجی در حوزه علمیه قم نیز خدمت و دستاورد دیگری است که نباید از نظر دور داشت؛ حوزه این همه خدمت کرده و می کند، با این وجود عده ای چشم می بندند و درباره حوزه حرف های نادرستی می زنند

شرط حوزه خواهران درباره نوع پوشش

حوزه از پوشیدن لباس رنگ روشن مانند مقنعه و مانتو در خارج از حوزه ممانعت می کند . آیا پوشیدن لباسهای مذکور به رنگ روشن زیر چادر برای یک طلبه اشکال دارد؟