روز قدس؛ روز خروش مسلمانان

روز قدس روز خروش همه مسلمانان و فرصتی برای رسوا کردن رژیم غاصب صهیونیستی است

غصب اموال غصبى

مسأله 2190ـ هرگاه مالى را که غصب کرده غاصب ديگرى از غاصب اوّل بگيرد و از بين برود، صاحب مال عوض آن را از هر کدام مطالبه کند باید بدهد.

اگر غاصب چند نفر باشد

مسأله 2182ـ هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب کنند هر کدام آنان ضامن قسمتى از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى توانسته آن را غصب کند يا نه.

رضايت مالک بعد از فروش غاصب

مسأله 1781ـ هرگاه مالى را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را براى خودش اجازه دهد معامله او صحيح است.

علم به غصب بعد از نماز

مسأله 794ـ هرگاه در جايى نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد غصبى است نمازش صحيح است، همچنين اگر غصبى بودن جايى را مى دانست امّا فراموش کرد و بعداً به خاطرش آمد، ولى اگر خود غاصب فراموش کند و نماز بخواند نمازش اشکال دارد.

کسی که با لباس غصبی نماز بخواند

مسأله 746ـ لباس نمازگزار بنابر احتياط واجب بايد مباح باشد و اگر عمداً در لباس غصبى نماز بخواند حتّى اگر نخ يا دکمه آن غصبى باشد نماز را اعاده کند، ولى اگر نمى دانست غصبى است و با آن نماز خواند نمازش صحيح است، همچنين اگر قبلاً مى دانسته غصبى است و بعد فراموش کرده، مگر اين که غاصب خود نمازگزار باشد، به اين معنى که چيزى را غصب کرده و بعد فراموش نموده و با آن نماز خوانده است در اينجا احتياط واجب آن است که اعاده نمايد.

خلع ید غاصب از ملک مشاع

با توجّه به این که هر یک از مالکان ملک مشاع، در جاى جاى آن ملک سهم مالکانه دارند، در مواردى که تمام ملک مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آیا هر یک از مالکان آن ملک مى توانند به طور جداگانه نسبت به خلع ید غاصب از تمام ملک مشاع اقدام نمایند؟

رضایت صاحب مال به معامله غاصب

اگر مالک اصلی بعد از فروش مالش توسط غاصب رضایت به آن معامله برای خودش دهد ایا معامله صحیح است؟

بیانیه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی درباره دو مسأله مهم اخیر / دو حادثه بسیار تلخ

به رسمیت شناختن اشغال جولان به وسیله اسرائیل، از سوی رئیس جمهور آمریکا است که برخلاف تمام موازین بین المللی است. درست مثل اینکه کسی خانه همسایه را بدون هیچ مدرک حقوقی اشغال کند و جزء خانه خود گرداند

دریافت هزیته های احقاق حق

آیا انسان مى تواند هزینه هایى را که براى به دست آوردن حق خود خرج کرده از غاصب بگیرد؟

اجبار به اجاره زمین بعد از روشن شدن غصب

آیا غاصب یا مالک می توانند طرف دیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند؟