تعداد سنگ ریزهایی که باید پرتاب شود

به هر یک از جمرات سه گانه چند سنگ ریزه باید پرتاب شود؟

پرتاب ماهواره امید، مردم ایران را امیدوار کرد

ساخت و پرتاب ماهواره امید به همت دانشمندان جمهوری اسلامی، امید زیادی را در دل مردم ایجاد کرد

مقدار جستجو برای رسیدن به یاس از به دست آوردن آب

مسأله 613ـ هرگاه انسان در شهر و آبادى باشد و آب پيدا نکند بايد آنقدر جستجو نمايد تا از پيدا کردن آب مأيوس شود، امّا اگر در بيابان است چنانچه کوهستانى و يا زمين پست و بلند است يا به واسطه درخت و مانند آن عبور از آن مشکل مى باشد بايد در هر يک از چهار طرف به اندازه پرتاب يک تير که در قديم با کمان پرتاب مى کردند به جستجوى آب رود (1) و اگر زمين هموار و بى مانع است بايد در هر طرف به اندازه مسافت دو تير جستجو کند، ولى هر طرفى که يقين دارد آب نيست جستجو لازم ندارد و هرگاه بعضى از چهار طرف هموار و بعضى پست و بلند است بايد در هر طرف طبق دستور خودش عمل نمايد.

مقدار مسافت پرتاب يك تير برای جستجوی آب به متر

منظور از اندازه پرتاب يك تير برای جستجوی آب چند متر می باشد؟

پرتاب بیش از هفت سنگ در رمی جمرات

آيا پرتاب بيش از هفت سنگ، اشكالى براى رمى ايجاد مى‌كند؟

شک در صحت پرتاب سنگ بعد از پرتاب کردن

اگر حاجی بعد از پرتاب سنگ در صحت پرتاب کردن شک کند، تکلیفش چیست؟

فوت به علت ترس از اصابت چاقو و مانند آن

اگر فرد الف به قصد قتل چاقویی به سمت فرد ب پرتاب کند ولی چاقو به فرد ب برخورد نکند اما بر اثر ترس از اصابت چاقو بمیرد ایا فرد الف مرتکب قتل شده است یا خیر؟ و چه نوع قتلی؟