باید به وسیله حج، بدبینی ها را تبدیل به خوش بینی کرد / آموزش حجاج و هیئت های اعزامی ضروری است

این مناسک، به صورت مستقیم حج است ولی به صورت غیر مستقیم یک مسأله سیاسی است هرچند اسم امور سیاسی برده نشود

اولویت حج نیابتی یا حج نفسی

شخصى طبق وصیت پدر، كه پول به‌حساب سازمان حج واريز كرده، به نيابت از وى به مکه آمده است، درحالی‌که خود نيز ازنظر مالى مستطيع بوده، ولى نام‌نویسی نكرده است. وظيفه او چيست؟ حج پدر را انجام دهد، يا حج خود را بجا آورد؟