حج فرصتی طلایی است که تکرار آن بسیار دشوار است

روحانیون نسبت به حجّاج مسئولیت سنگینی دارند و باید بر اعمال و مناسک آنها نظارت داشته باشند

حج و شرايط آن

مسأله 1733ـ «حج» يعنى زيارت خانه خدا و انجام اعمالى که آنها را مناسک حج مى نامند ودر تمام عمر يک بار برهمه کسانى که داراى شرايط زير باشند واجب است: 1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ با انجام حج، عمل واجب ديگرى که مهمتر از حج است ترک نشود ياکار حرامى که اهمّيّتش درشرع بيشتراست بجانياورد. 4ـ استطاعت و آن بچند چيز حاصل مى شود: 1ـ داشتن زادوتوشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مرکب سوارى مورد نياز، يا مالى که بتواند به وسيله آن، اينها را به دست آورد. 2ـ نبودن مانعى در راه و عدم وجود ترس از خطرو ضرر بر جان و عرض و مال خويش، که اگر راه بسته است يا ترس از خطرىوجود دارد حج بر او واجب نيست، ولى اگر راه ديگرى دارد هر چند دورتراست لازم است از آن راه به حج رود. 3ـ توانايى جسمانى بر انجام مناسک حج 4ـ داشتن وقت کافى براى رسيدن به مکّه و انجام مناسک 5ـ داشتن مخارج کسانى که خرج آنها بر او شرعاً يا عرفاً لازم است. 6ـ داشتن مال يا کسب و کارى که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگى کند.

انجام مناسک با لباس احرام غیر مخمس و پرداخت خمس بعد از فراغت از اعمال

چنانچه شخصى كه با پول خمس نداده لباس احرام خريده و با همان لباس محرم شده و طواف و نماز طواف را بجا آورده بعد از فراغت از اعمال حج، خمس اموالش را بپردازد، اعمالش صحيح است؟

نیابت غیر بالغ

آیا شخص غیر بالغى که چندین بار به مکه مشرّف شده و به تمام مناسک و احکام حج آگاهى دارد و نزدیک سنّ بلوغ است، می‌تواند نیابت کند و به‌جا مرحوم پدرش یا شخص دیگرى حج بجا آورد؟ نیابت غیر بالغ در بقیّه عبادات چه حکمى دارد؟

معنای حج و مناسک

حج و مناسک به چه معنا می‌باشد؟

باید به وسیله حج، بدبینی ها را تبدیل به خوش بینی کرد / آموزش حجاج و هیئت های اعزامی ضروری است

این مناسک، به صورت مستقیم حج است ولی به صورت غیر مستقیم یک مسأله سیاسی است هرچند اسم امور سیاسی برده نشود

ملاک میزان هوشیاری برای انجام تکالیف و مناسک

دختربچه ده‌ساله‌ای كه متأسفانه كر و لال است، مشاعرش به‌گونه‌ای است كه گاه به نماز مى‌ايستد، ولى ناگهان نماز را رها مى‌كند. آيا مى‌توان او را محرم كرد؟ به‌طورکلی چه معيارى براى وجوب تكليف، ازجمله بستن احرام براى كسانى كه به ميقات آمده‌اند، وجود دارد كه در صورت فقدان آن، مى‌توانند بدون احرام از ميقات عبور كنند؟