ضمان در صورت اجتماع سبب و مباشر در وقوع جرم

در اجتماع سبب و مباشر، در صورتى که هر دو به طور مساوى مقصّر باشند، آیا مى توان هر دو را مسؤول و محکوم نمود؟ یا با وجود مباشر، نمى توان سبب را مسؤول دانست و سبب صرفاً در جایى مسؤول است که اقوى از مباشر باشد؟

ضمان خسارت منجر به مردودی دانش آموز در محیط آموزشی

اگر آموزگارى در تصحیح اوراق امتحانى، یا مسؤولین مدرسه در انتقال نمرات سهل انگارى نمایند، و بر اثر این سهل انگارى دانش آموزى مردود گردد، آیا آموزگار یا مسؤول مربوطه نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول یک سال عقب افتادگى ضمانتى دارند؟

ضمان در صورت زمینه سازی ارتکاب جرم

اگر کسى جهت زمینه سازى ارتکاب جرم، با خوراندن مسکرات، یا آنچه که موجب زوال عقل مى شود، سبب بروز جنایتى شود، آیا ضامن است؟ اگر در این خصوص خودش تلف شود، آیا خونش هدر است؟

ضمان در صورت عدم جلوگیری زیان دیده از پیشرفت خسارت

آیا شخص زیان دیده، در صورت آگاهى و توانایى، مکلّف است از ادامه خسارت جلوگیرى نماید؟ در صورتى که جواب مثبت باشد و این کار را نکند، آیا زیان زننده ملزم به جبران خسارتى که زیان دیده، مى توانسته از آن جلوگیرى کند مى باشد؟

ضمان در لطمات وارده در عملیات ورزشی

در بند سوّم مادّه 59 قانون مجازات اسلامی حوادث ناشى از عملیّات ورزشى، مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد، و این مقرّرات هم با موازین شرعى مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمى شود یعنى تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج مى شود، مثلا در ورزش فوتبال یک بازیکن به توپ ضربه اى مى زند، که به صورت بازیکن دیگر اصابت کرده، و منتهى به جراحت یا شکستگى مى گردد چنانچه قوانین و موازین آن ورزش رعایت شده باشد طبق قانون مذکور جرم نمى باشدآیا در این موارد موجب ضمان نمی گردد؟

ضمان در رها کردن دست غریق

شخص الف درحال غرق شدن و مرگ حتمی بوده و شخص ب به قصد نجات او دستش رامی گیرد. اما در بین راه عمداً او را رها می کند تا شخص الف بمیرد و شخص الف با رها شدن غرق می گردد حال آیا مسؤولیتی متوجه شخص ب می باشد؟

ضمان سوزاندن یا قطع درختان

آیا سوزاندن و قطع درختان سالم موجب ضمان است؟

ضمان اعمال کسی که شرب خمر کرده

اگر شخصى مبادرت به شرب خمر کند آیا بعد از برطرف شدن مستی ضامن اعمال خود مى باشد؟

ضمان نجات غریق با امتناع از نجات شخص غریق

در صورتى که نجات غریق که وظیفه امداد دارد از نجات شخص غریق امتناع ورزد و آن شخص غرق شود، آیا مسئولیّتى متوجّه او خواهد بود؟

ضمان خسارت وارده به گله ای که چوپانشان کودک است

در بعضى جاها مرسوم است که گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت به چراگاه مى برند و بعضى خانواده ها در روز نوبت خود کودکان را روانه مى کنند حال اگر زمانی که کودکان چوپان گله باشند گرگ بعضى از گوسفندان را بخورد، چه کسی ضامن این خسارت می باشد؟

ضمان تلف شدن حیوانات همسایه بر اثر سمپاشی

شخصى زراعت مى کند و مرغان خانگى روستا، تخم زراعت او را مى چینند و با پایشان آن زراعت را خراب مى کنند صاحب زراعت براى جلوگیرى از خراب شدن محصول و وانه ها توسط مرغان، دانه را زهرآلود کرده و پاشیده و مرغان از آن دانه ها خورده و مرده باشند و این در حالی بوده که صاحب زراعت صاحب مرغان را از سم پاشى دانه ها با خبر کرده است حال آیا حاحب زراعت با این کار ضمان مرغهایى که بر اثر خوردن زراعت تلف مى شوند می باشد؟

ضمان شکسته شدن ناخواسته ظروف مسجد

آیا شکسته شدن ظروف مسجد بطور ناگهانى مثلا در حال پذیرایى عزاداران در ایّام محرم موجب ضمان مى گردد؟

ضمان خسارت وارده به ملک همسایه بر اثر جریان آب ناودان

اگر بر اثر جارى شدن آب از ناودان ملک به دیوار ملک دیگری به ملک دیگری ضرری وارد گردد، آیا خسارت بر عهده صاحب خانه که آب ناودان او بر روی دیوار دیگری ریخته شده است؟ و در صورتى که کارشناسى براى تشخیص مسأله بیاورند، و برای این امر نیز هزینه ای بپردازد این هزینه بر عهده کیست؟

ضمان در صورت تلف مال توسط دو نفر

اگر یک نفر نفت یا مادّه محترقه دیگرى روى متاع شخصى بریزد و شخص دیگرى به آن کبریت بزند و آن مال تلف شود، و هرکدام مدّعى است که دیگرى کبریت زده، تکلیف چیست و چه کسی ضامن است؟

ضمان اسباب متعدد در خسارت واحد

اگر چند سبب در فاصله زمانى متفاوت و یا با فاصله زمانى هماهنگ باعث ورود خسارت مالى یا معنوى به فردى شود، از دیدگاه فقهى چه راه حلّى در کشف مسؤول اصلى و نحو تقسیم جبران خسارت بین اسباب وجود دارد؟

صیغه ضمان

آیا صیغه لفظى ضمان باید به زبان عربی خوانده شود؟

حکم ضمان راننده مأمور در صورت غرق شدن خودرو و سرنشینان

در منطقه جنگى، سربازی که راننده نفربر بوده به همراه مافوقش نفربرى را در آب عمیق شستشو مى داده اند، ولی موتور نفربر به علّتى خاموش شده و نفربر زیر آب مى رود و تعدادى سرباز که روى آن بوده اند خود را در آب پرتاب مى کنند ولى دو نفر آنها غرق مى شوند. راننده تأکید دارد که مافوق من دستور داده و شخص مافوق منکر است. حال سوال این است که با توجّه به این که غرق شوندگان ملزم به سوار شدن نبوده اند و قبل از زیر آب رفتن خود را در آب انداخته اند، آیا راننده ضامن است؟

عدم تفاوت اقسام بدهی ها در مورد ضمان پول

در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی) ملاک می باشد؟

شرط ضمان پول در صورت تورم

آیا برای پول در صورت تورم فاحش، می توان شرط ضمان گذاشت؟

حکم ضمان پول در صورت تورم

اگر پول مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

عدم ضمان گزارشگری که علی رغم گزارشش خساراتی وارد شده

بنا به مسؤوليّتى كه دارم مرتّب مىبايست از وضعيّت سازمان بهرئيس آن گزارش داده و نقاط قوّت و ضعف را تذكّر دهم؛ اما متأسّفانه اين روزها به دليل مشغله هاى زياد به گزارش مشكلات توجّه خوبى نمىشود. مى خواستم بدانم اگر مشكلى گزارش شد، ولى مسؤول مربوطه پيگيرى نكرد و در صدد رفع آن برنيامد، و به دليل بى توجّهى عمداً يا سهواً خسارتى به اداره يا سازمان وارد گرديد، آيا گزارشگر هم شرعاً مسؤول است؟

عمل نکردن به تعهد خواندن قضای میت

اگر شخصی به پسر بزرگ میت بگوید که من تبرعا بخشی از نماز قضای پدرتان را می خوانم،آیا عمل به تعهد لازم است؟ چنانچه تخلف از عهد نماید در اینصورت موجب ضمان پسر بزرگ میت است؟

عدم ضمان عامل اگر در نگهدار کوتاهی یا زیاده روی نکند

اگر بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود و كسى كه با سرمايه شركت معامله مى‏ كند اگر در نگهدارى سرمايه كوتاهى يا زياده روى نكند، آیا ضامن است؟

ضمان عامل در صورت عمل بر خلاف معمول

اگر قرارداد خاصّى با عامل نگذاشته باشند و او مطابق معمول و متعارف معامله ای کند و خسارت وارد شود، آیا عامل ضامن است؟

ضمان عامل در صورت تخلف از شرايط شرکت

اگر عامل برخلاف قرارداد معامله کند و خسارتی وارد شود ضامن است؟

برائت طبيب از ضمان

جهت عدم ضمانت طبیب شرعا چه راهی ممکن است؟

صحت ضمان به صورت پشتيبانى ضامن از مضمون عنه

مشهور فقها ماهيّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه مى‌دانند؛ يعنى پس از انعقاد ضمان، مديون اصلى برى الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دين مشغول مى‌شود. در صورتى كه آنچه در عرف تجارى امروز عمل مى‌شود پشتيبانى ضامن از مضمون عنه است. به اين معنا كه بعد از ضمان كماكان مديون اصلى بدهكار است و در صورت عدم امكان وصول از او، طلبكار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرماييد: آيا چنين قراردادى صحيح است؟ بر فرض صحّت، عقد جديدى است يا نوعى از عقد ضمان مى‌باشد؟

طریقه اجرای قرارداد ضمان

آیا برای ضامن شدن نیاز به اجرای صیغه خاصی می باشد؟

ضمان اسباب متعدد در جبران خسارت

لطفاً در مورد میزان ضمان اسباب به دو سؤال زیر پاسخ دهید: 1ـ هرگاه چند سبب در فاصله زمانى متفاوت باعث ورود خسارت مالى یا معنوى به فردى شود، از دیدگاه فقهى چه راه حلّى در کشف مسؤول اصلى و جبران خسارت وجود دارد؟ 2ـ هرگاه چند سبب در فاصله زمانى هماهنگ باعث ورود خسارت مالى یا معنوى به فردى شوند، کدام یک مسؤول است؟ و مسؤولیّت به چه نحو بین آنها تقسیم مى شود؟

ضمان مهرالمثل در زنای به عنف با دختر باکرهَ

لطفاً در مورد زناى به عنف با دختر باکره به سؤالات زیر پاسخ دهید: 1ـ آیا زناى به عنف با دختر غیر بالغه باکره، موجب ضمان مهر المثل مى شود؟ 2ـ در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حکم چیست؟3ـ چنانچه شخصى با وعده دروغین ازدواج، با دختر باکره اى زنا کند، با توجّه به مُکرَه نبودن دختر، آیا زانى ضامن مهر المثل است؟