مسجد و حقوق همسایگان

فقط صدای اذان باید در بیرون از مسجد پخش شود؛ حتی در پخش اذان صبح از مسجد نیز رعایت شود

وقت امساک و نماز صبح

آیا در ماه مبارک رمضان می‌توان تا اذن به خوردن و آَشامیدن ادامه داد و هم‌زمان با اذان صبح نماز را خواند؟

حکم سحری خوردن در هنگام اذان صبح

کسی که نداند اذان صبح چه موقع بوده و بعداً بفهمد زمانی که سحری خورده (حدود 5 دقیقه) بعد از اذان بوده است حکم روزه مستحبی و قضا چیست؟

حکم روزه در صورت عدم اعتماد به سخن کسی بر تحقق صبح و کشف صحت آن

اگر فردی بگوید صبح شده و شخص به گفته‌ی او اعتماد نکند و سحری بخورد، اما بعداً متوجه شود صبح شده بود، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟

حکم روزه در صورت اعتماد به سخن کسی بر عدم صبح و کشف خلاف آن

اگر فردی بگوید صبح نشده و شخص به گفته‌ی او اعتماد نموده و سحری بخورد، اما بعداً متوجه شود صبح شده بود، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟

حکم روزه در صورت عدم تحقیق در مورد صبح و انجام مبطل

چنانچه انسان سحری خورده باشد و بعداً بفهمد که صبح شده بود حکم روزه‌ی او چیست؟

حکم خلال کردن دندان قبل از اذان صبح

آیا لازم است بر روزه‌دار که قبل از اذان صبح، دندان‌ها را خلال نمایند؟

وظيفه کودکى که قبل از اذان صبح يا بعد از آن بالغ شده

مسأله 1326ـ اگر کودکى پيش از اذان صبح بالغ شود بايد روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود و کارى که روزه را باطل کند انجام نداده باشد احتياط واجب آن است که روزه را بگيرد و بعد هم قضا کند.

وقت نافله صبح

مسأله 711ـ وقت نافله صبح پيش از نماز صبح است از طلوع فجر تا آشکار شدن سرخى در طرف مشرق و مى تواند آن را بعد از نماز شب بلافاصله به جا آورد.

معنای صبح و شام در ادعیه

بعضی از دعا ها آمده که در وقت صبح و شام خوانده شود آیا منظور بعد از طلوع و غروب است یا بعد از نماز صبح و عشاء؟

اطلاع از قضا شدن نماز صبح قبل و یا در حین نماز جمعه

هنگام بستن نماز جمعه و قبل از تکبیرة الاحرام ، در کمبود وقت، یادم آمد نماز صبح قضا شده، حکمش چیست؟ اگر حین خواندن نماز جمعه یادم بیاید چطور؟

خواندن قضای نماز صبح بین خطبه های نماز جمعه

اگر در بین خطبه های نماز جمعه یادش بیاید نماز صبحش قضا شده چه موقع باید نماز صبحش را قضا کند؟قبل نماز جمعه یا بعد آن؟

رفع کراهت خواب صبح با انجام تعقیبات

آیا رفع کراهت خواب صبح بعد از انجام تعقیبات صحّت دارد؟

اطلاع امام از قضا شدن نماز صبح در اثناء جماعت

چنانچه امام جماعتی در اثناء نماز ظهر و قبل از اتمام رکعت دوم متوجه شود که نماز صبحش را بجا نیاورده است آیا باید به نماز صبح عدول کند ؟

شک در انجام مفطر قبل یا بعد از اذان صبح در روزه قضا

کسى در غير ماه رمضان روزه قضا گرفته می‌داند چيزى خورده اما فراموش کرده که قبل اذان صبح خورده يا بعدازآن آیا روزه او صحيح است؟

پاک شدن از حیض صبح روز نهم در عرفات

زنى که اعمال عمره تمتّع خود را به جهت عادت شدن انجام نداده است صبح روز نهم در عرفات پاک می‌شود ولى آمدن به مکه جهت انجام اعمال عمره تمتّع به دلیل ازدحام در مسیر و یا نداشتن همراه امکان ندارد، وظیفه‌اش چیست؟

حکم روزه در صورت عدم اعتماد به سخن کسی بر تحقق صبح و کشف صحت آن

اگر فردی بگوید صبح شده و شخص به گفته ی او اعتماد نکند و سحری بخورد، اما بعدا متوجه شود صبح شده بود، روزه ی او چه حکمی دارد؟

حکم روزه در صورت اعتماد به سخن کسی بر عدم صبح و کشف خلاف آن

اگر فردی بگوید صبح نشده و شخص به گفته‌ی او اعتماد نموده و سحری بخورد، اما بعداً متوجه شود صبح شده بود، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟

حکم روزه در صورت خوردن سحری با یقین به این‌که صبح نشده و کشف خلاف آن

اگر فردی با تحقیق، یقین پیدا کند که صبح نشده است و سحری خورده باشد اما بعداً متوجه شود که صبح شده بود، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟